Výměny funkčních oken, zdlouhavá a předražená oprava přístupů do vchodů, arogance a egoismus členů Výboru SVJ?

O výměnu oken si může zažádat každý, a to i ten, kdo má okna zcela funkční a v pořádku. Oprava vchodů trvá už skutečně velmi dlouho a je značně nákladná. Přečtěte si, jak na podněty vlastníka bytu opět reaguje Výbor SVJ našeho domu. Průběžně se k jednotlivým citacím budeme vyjadřovat.
 

Prostor pro Váš odkaz

 

Komunikace mezi členem SVJ a Výborem SVJ

Mária Svobodová – 14.07.2021, 22:49:

P.T. výbore,

byla jsem informována mým přítelem panem Jiřím Duffkem o tom, že v pondělí a v úterý (12-13.7.2021) ve večerních hodinách u dveří mého bytu zvonili členové vašeho souboru, abych jim potvrdila souhlas s výměnou plastových oken v našem SVJ.

Vzhledem k tomu, že jsem s vámi z osobních důvodů nemohla jednat osobně, neboť jsem byla oba dva dny mimo byt, můj přítel pan Duffek vám sdělil, že se ke KH vyjádřím prostřednictvím hlasovacího archu, což jsem také učinila..!

Arogantní výsměch pana Strnky do očí mého přítele pana Duffka (tak, jak mi panem Duffkem bylo sděleno) s výhrůžkou, že pokud se nevyjádřím souhlasně při KH ohledně výměny plastových oken, potažmo když se nezúčastním kladným hlasováním, že mi okna nebudou vyměněna je pro mne absolutně nepřijatelné..! Můj dlouhodobý nesouhlas s výměnou mnohých FUNKČNÍCH plastových oken v bytech členů SVJ za nová plastová okna stále trvá a to z toho důvodu, kdy jste dle mého názoru výměnou mnohdy funkčních původních plastových oken jenom zbytečně vytáhli společníkům spousty jejich peněz z kapes. (?)

Rozhodla jsem se k výměně FUNKČNÍCH plastových oken v mém bytě pouze na základě toho, že se tak rozhodla spousta členů SVJ, kteří měli okna stejně tak funkční, jako já! Jsem plátcem do fondu oprav za byt 3+1. Přispívám do FO zrovna tak, jako ostatní členové SVJ. Nevidím tedy důvod, proč bych měla jiným členům SVJ doplácet svými financemi do FO na jejich mnohdy zbytečnou výměnu plastových oken, aniž bych si svá okna nenechala ve svém bytě vyměnit jenom z toho důvodu, že jsem s celou touto zbytečnou akcí nesouhlasila! A nesouhlasím do teď! Proto jsem se zdržela nyní hlasování o tomto!

A když už jsem se rozhodla vám po delší době opět napsat, tak bych se vás výbore chtěla zeptat, aniž bych jakýmkoli způsobem chtěla do vás rýpat, kdy už budou konečně dodělány přední vchody a jaká bude skutečná KONCOVÁ CENA, kterou fasádám Šimek zaplatíme..? Z mého laického pohledu (i když zase až tak laický není) mám pocit, že práce neprobíhají tak jak by měly, rozkopané všechny vchody kolem kterých skáčou tři, čtyři dělníci cizích národností, kdy každý den jsou zde jiní (ti dělníci).. a tak dále! (?)

Při jakýchkoli nejasnostech nebo dotazech na mne, není problém mne kontaktovat. Jenom prosím, aby mne v případě kontaktování kontaktoval pouze výbor. Ne pan Bartek.

Děkuji a jsem s pozdravem
Mária Svobodová.

Toto se děje z pohledu Márie Svobodové a Jiřího Duffka, viz jak jsme si uvedli v předchozím článku. Zde navíc Mária Svobodová přesně popisuje skutečný stav věci. S výměnou oken takovým způsobem nesouhlasíme dlouhodobě, což můžeme doložit zdržováním se hlasování (a to ať už třeba i jen z důvodu nedostatku informací či nezájmu daných věcí legitimizace). Výbor SVJ se tím, že jde o de-facto to, jak rozebírat fond oprav, už nikterak netají. To možná v návaznosti na naše zprávy z předchozích článků, kde jsme uvedli, že pokud se nebude náš dům zadlužovat, tak do věcí Výboru SVJ a KRK nebudeme nebo nemáme kapacity tolik zasahovat. To však neznamená, že o tom nebudeme informovat, anebo že si k tomu alespoň nenapíšeme své podněty či názory.
 

Výbor SVJ – 16.07.2021, 22:06:

Vážená paní Svobodová,

neuvádějte prosím lživé výroky. Já jsem nikdy nesdělil, že Vám okna nebudou vyměněna, pouze jsem uvedl, že je poněkud divné, že vlastník, který si zažádá o výměnu oken nedá souhlas s vlastní výměnou oken. Na to mě pan Dufek řekl, že okna máte vlastně v pořádku a nepotřebujete je měnit. U toho byl i pan Procházka.

S pozdravem Petr Strnka


Tady můžeme vidět přinejmenším zcela neprofesionální přístup, kterým je osobní útok zastupitele SVJ na člena SVJ. Obecně platí, že z pozice zastupitelského orgánu by se takto jeho člen neměl chovat a to ať se mu zpráva člena napsaná jím jakkoli líbí, nebo nelíbí. Zastupitelský orgán by měl reagovat na podněty věcně a nejlépe s doložením argumentů, potažmo důkazů. Rozhodně ne argumentačními fauly.
 

Jiří Duffek – 16.07.2021, 23:19:

Pane Strnko, paní Svobodová uvedla pouze to, co jsem jí řekl já. To, že jste se arogantně usmál se slovy, že je divné a tak dále, to je pravda. Ale taky jste k tomu dodal, že v případě nesouhlasu paní Svobodové okna nemusí být vyměněna a to je taky pravda. A to jste řekl a mohlo u toho být klidně deset Procházků, protože ti budou tvrdit vaší verzi. Navíc jsem Vám neřekl, že paní Svobodová nedá souhlas, řekl jsem pouze to, že není doma a že se ke KH vyjádří písemně, protože já to s Vámi nevyřeším, jelikož nejsem majitel bytu.

A co se týká lhaní, mlžení, úhybných manévrů a tak dále (připomenu jenom to, co jste jako výbor předvedli v rámci neschválené rekonstrukce vchodu 2238/1, nebo co jste předvedli okolo revitalizace našeho domu, co se týkalo korespondenčního hlasování nebo mlžení o bankovním úvěru, kdy jste lidem lhali, že se neručí byty a tak dále a na to je daleko více svědků, než je ten Váš jeden Procházka..), tak bych byl velmi opatrný ve vyjadřování.

A poslední váš „majstrštyk“ jste opět předvedli v rámci rekonstrukce lávek a schodů, o čemž se již vyjádřila paní Svobodová ve svém emailu. Na to jste mimo jiné jaksi neodpověděl.. A tak je to tady se vším, na co jste sáhli.

Takže znovu opakuji, buďte velmi opatrný ve výběru slov a v napadání druhých. To není výhrůžka, pouze konstatování stavu věci. Pokud si budete chtít promluvit osobně, nemám s tím problém, jenom sdělte kdy..

S pozdravem Duffek.


Na toto člen Výboru SVJ pan Strnka zareagoval pouze zprostředkováním přeposlání nebo přeposláním následující také všeříkající zprávy.
 

Výbor SVJ – 21.07.2021, 22:53:

Proč došlo k posunutí termínu dokončení stavby???

Termín 17.7.2021 reflektoval navýšení objemu prací na rampách a nutnosti dořešení technických detailů, které bohužel projektová dokumentace neřešila.

U ramp byly oproti projektu navíc prováděny bourací práce na základových konstrukcích ramp kde projekt předpokládal odbourání cca 1,5 m3 stávajícího degradovaného betonu u všech základových konstrukcí dohromady a to se týká samozřejmě i následných prací jako je bednění a samotná betonáž základových konstrukcí. V reálu se vybourali 4 m3 základového betonu, s tím souviselo i následné větší množství bednění a betonáže základů.

Dále se řešil spád ramp, kde jsme se podle PD měli pohybovat do 12 %, v reálu však toto nebylo možné dodržet a taky vyprojektovaná délka ramp nekorespondovala se skutečnou polohou stávajících základových konstrukcí. AD odsouhlaseno, že se bude respektovat stávající spád a rampy u vchodů 2234, 2235, 2236, 2237 budou prodlouženy o 400 mm – tady prodleva cca 6 dní.

Potom byly nad rámec SoD provedeny zazdívky a reprofilace kapes v obvodovém plášti u vchodů 2234,2235,2236,2237 a reprofilace a nátěry čel lodžiových panelů u vchodů 2238,2239,2240.

Potom se na podnět pana Kočího řešila nášlapní vrstva podesty u vchodu č. 2238. Tam jsme se se od dlažby, přes epoxid a asfalt nakonec dostali zase k dlažbě.

Z důvodu nutnosti odsouhlasení konečného provedení ze strany autorského dozoru a nutnosti rozšíření podesty mezi vstupy bylo požadováno vyjádření AD. To trvalo více jak týden, což zbrzdilo objednání schodišť o více jak 7 dní. Řešeny byly nenormové spády jak v podélném tak v příčném směru, které neumožňovali projektantem ( a také normou) požadovanou jednotnou výšku prvního schodu a rovněž nedostačující světlost průchodu mezi vchody 2234 a 2235 a taky mezi vchody 2236 a 2237.

Toto všechno bylo vyřešeno v rámci prvního dodatku k SoD.

Co se týká posunu termínu o  další tři týdny, ten zohledňuje požadované vícepráce, které nebyly obsahem SoD:

1. kompletní rekonstrukce souvrství podlah vstupů u vchodů 2234,2235,2236,2237.

Ta z důvodu chyby v PD (jedná se o výňatek z původní PD) nebyla v projektu obsažená. V PD k rekonstrukci schodišť AD zapomněl na podesty u vchodu 2234-2235 a 2236-2237. Tyto bylo nutné z důvodu systémového napojení provést při rekonstrukci schodišť. Oprava vstupů zahrnuje: kompletní vybourání souvrství podlah až na nosný panel (teracová dlažba, betonový potěr s vloženou kari sítí), reprofilaci povrchu nosného panelu, betonáž spádového potěru, montáž hydroizolačního systému, pokládku dlažby, montáž čistících zóny.

Dodací lhůta na specifické okapové lišty, kterými bohužel celé hydroizolační souvrství začíná (instaluje se jako úplně první díl celé skladby) je momentálně vzhledem k situaci na trhu se stavebními materiály 5-6 týdnu. Ostatní komponenty hydroizolačního systému byly na stavbě včas. Podotýkám, že toto nebylo součástí SoD a proto se uzavíral dodatek k SoD včetně prodloužení termínu zhotovení.

2. Rekonstrukce přístupových chodníků.

V PD nebyla řešena spádovost a návaznost přístupových chodníku. Po zaměření spádů stávajících chodníku zjištěny hodnoty, neodpovídající normě. Zhotovitelem navrženo a s AD konzultováno a odsouhlaseno řešení. Rovněž bylo nutné vyřešit snížení spádu přístupového chodníku. Toto se vyřešilo přidáním dalšího schodnicového stupně a následné vyasfaltování nového přístupového chodníku s úpravou nivelety k schodištím což zahrnuje: vybourání asfaltové vrstvy, dle potřeby úplné nebo částečné vybourání podkladního betonu (u vstupu do 2236,2237 vrstva kvalitního betonu silnější než 40 cm). Dále odtěžení přebytečné zeminy z pláně, odtěžení přebytečné zeminy od obrubníku v místech, kde úpravou nivelety chodníku vznikl zářez do terénu. Dále zásyp a zhutnění jam, vzniklých při bourání původních schodišť, pokládka betonových obrubníků, pokládka a zhutnění štěrkového lože, pokládka betonové vrstvy a pokládka asfaltu). Dále zásyp a zhutnění jam, vzniklých při bourání původních schodišť, pokládka betonových obrubníků, pokládka a zhutnění štěrkového lože, pokládka betonové vrstvy a pokládka asfaltu.

Toto nebylo řešeno v PD, dokumentace obsahuje pouze poznámku, že se to vyřeší se v rámci provádění stavby. Řešeno dodatkem k SoD č.2 včetně prodloužení termínu.

3. Po vybourání schodiště 2236-2237 a následném provádění výkopových prací byl obnažen el. kabel který kolidoval se základovou konstrukcí a nebyl zakreslen v PD ani v jiných plánech. Po zásahu PRE a domluvě-přítomnosti na stavbě jejich partnerskou firmou bylo zjištěno, že se jedná o el. kabel ve vlastnictví SVJ a musí se přeložit Následně byl přeložen mimo základovou konstrukci. Toto bohužel znamenalo další zdržení v rámci několika dnů. Řešeno dodatkem k SoD č.2 včetně prodloužení termínu.

4. Při provádění stavby bylo zjištěno, že v PD chybí vyjádření některých dotčených správců sítí. Jelikož se zasahovalo do ochranných pásem Kolektorů Praha, PRE a jiných dotčených správců sítí pozastavil koordinátor BOZP provádění těchto prací do doby, než bude dodáno vyjádření dotčených správců sítí. Vyjádření nebyly součásti PD a ani SU je v rámci stavebního povolení nevyžadoval. Ovšem bylo zjištěno, že stavba prochází ochranným pásmem některých sítí a proto bylo nutné vyjádření získat. O vyjádření se žádalo více jak 10 dotčených správců sítí. Vyjádření (jednalo so o ta nejdůležitější, např. PRE) se podařilo získat až po více jak 4 týdnech a to po opakovaných urgencích.

Co se dalšího postupu prací týká, plán je následující:

Do konce týdne pokládka dlažby na podestách
Do konce týdne pokládka cementové mazaniny pod chodník
Tento víkend terénní úpravy kolem schodišť
Příští týden výmalba stěn vstupů
Příští týden pokládka asfaltu
Pak už jenom montáž zábradlí, která proběhne mezi 7.8. až 10.8.2021

Zkratky:
SoD – smlouva o dílo
PD – projektová dokumentace
AD – autorský dozor

 

Mária Svobodová – 22.07.2021, 00:27:

P.T. výbore,

děkuji za vaší poměrně širokou a obsáhlou informaci o „díle“ v rámci lávek a schodů našeho domu, které jste dojednali s firmou fasády Šimek.

Celý tento rozsáhlý popis ohledně prací a všeho okolo toho, který jste momentálně vypracovali a rozeslali členům SVJ má za úkol dle mého názoru pouze jeden záměr. Obalamutit členy SVJ v tom směru, že celá smlouva o „díle“ s firmou fasády Šimek byla z vaší strany velmi, velmi špatně vypracovaná! (Sjednaná) Zároveň jste jaksi ve svém emailu opomněli uvést KONCOVOU cenu za „dílo“ (chci věřit, že to nebylo záměrně), o co jsme s mým přítelem panem Jiřím Duffkem v nedávné emailové korespondenci s panem Strnkou, pana Strnku žádali!!

Žádám vás tímto zároveň o vysvětlení, jak je možné, že se okolo celého tohoto „díla“, kdy se jedná o sedm rozpracovaných předních vchodů, pohybují zhruba tři, čtyři, maximálně pět řemeslníků..(?) Vzhledem k tomu, že se spousta nespokojených členů SVJ začalo zajímat o to, jak je možné, že práce na vchodech našeho SVJ trvají takto dlouho a kdy se zajímají i o koncovou cenu tohoto „díla“ jsem se rozhodla, že všechny členy SVJ budu průběžně v čase ohledně tohoto „díla“ opět kontaktovat naší oblíbenou, hlasováním na výroční schůzi SVJ zakázanou poštovně schránkovou metodou.

Přeji vám všem hezkou dovolenou a jsem s pozdravem
Mária Svobodová.


Názor Márie Svobodové pochopitelně ať už jen z důvodů cenových a době trvání sdílíme. Žádné požadované vysvětlení dosud od Výboru SVJ nedorazilo. Výbor SVJ na to však má 30 dnů, tak třeba ještě uvidíme. Případné písemnosti zaslané poštovně-schránkovou metodou logicky budeme sdílet i prostřednictvím našeho webu, ať se informace roznesou také mimo náš SVJ a lidé se dozví, jak tu věci pokračují.
 

Mária Svobodová – 22.07.2021, 09:26:

P.T. výbore,

jenom pro upřesnění (abych nemohla být opět nařčena ze strany pana Strnky ze lživých výroků), o koncové ceně za schody a lávky jsem prostřednictvím mého emailu žádala vás, výbor.

Vzhledem k tomu, že mi na tento email odpověděl pan Strnka, člen výboru, očekávala jsem, že se o koncové ceně za toto „dílo“ zmíní, což pan Strnka neučinil. Takže o koncovou cenu za toto „dílo“ jsem tedy nežádala přímo pana Strnku, ale vás, výbor.

To je jenom pro pořádek.

Přeji hezký den a jsem s pozdravem,
Mária Svobodová

 

Co budeme v rámci OSVDJP 2234-2240 P5 dělat my?

Po dokončení stavby a uvedení konečné ceny si tuto projdeme a oslovíme konkurenční firmy, za kolik a jak dlouho by ony zakázku uskutečnily. Dále oslovíme jiná SVJ s dotazem, za kolik ona zajistila pro své domy rekonstrukci vchodů. Je třeba porovnávat, aby bylo možné dojít k nějakému objektivizovanému závěru. A především proto, aby lidé měli možnost se dozvědět, jak se věci skutečně mají, ačkoli o to zrovna vlastníci bytových jednotek v našem domě evidentně vůbec nestojí.

A co se nakonec výměny oken týče, dovolíme si v závěru bez křišťálové koule Jolandy nebo siderického informačního kyvadélka Petra Cibulky věštit, že Výbor SVJ s KRK nakonec budou chtít vyměnit okna všechna všem a to ať už jen proto, že se opětovně následně pokusí o nové hlasování ve věci týkající se revitalizace domu. To co do fasády samostatné se týče, anebo v kombinaci třeba ještě s výměnou lodžií apod. Rozhodně dříve nebo později bude (snaha o) zadlužení našeho domu včetně ručení bytovými jednotkami každého jednotlivého člena SVJ znovu téma. Na to můžete vzít jed.
 

Naše / Vaše diskuze k tématu

Prostor pro konstruktivní dotazy a/nebo diskuzi s námi o tématu je otevřen v našem diskuzním fóru ZDE.

 

Související články

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Naše náklady

Náklady na práci spojené s vydáním tohoto článku vyšly na 900 Kč. Pomůžete nám s jejich umořením?
Můžete použít číslo bankovního účtu 55555513/2010, do zprávy pro příjemce napište „dar ddcz28044”.
Dosud jste přispěli celkem 0 Kč (poslední aktualizace stavu 04.08.2021). Za jakoukoli pomoc děkujeme!

 

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.