Výbor SVJ ručení byty přiznává, členové SVJ jsou vystaveni kritickému bezpečnostnímu riziku!

Tohle vás posadí na prdel! Tedy členy SVJ, kteří plánují hlasovat pro, pravděpodobně ne, ale průměrně myslícího šimpanze po lobotomii rozhodně. Výbor SVJ s KRK musí mít členy SVDJP 2234-2240 P5 za snad naprosté hlupáky. Po shromáždění konajícím se 29.5. se definitivně dozvíme, o čem to v našem případě skutečně je.
 

Prostor pro Váš odkaz

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, ADRESOVÁN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Manipulativní pozvánka na 16. shromáždění SVJ

Že jsem já, Martin Mojmír Böhm, a Mária Svobodová (Jiří Duffek) následující lístek, jenž nám přišel včera mailem, záměrně od Výboru SVJ nedostali do poštovních schránek, ačkoli ostatní vlastnící ano, což jsme si snadno ověřili jen kontrolou odpadkových košů vedle schránek, přejdeme. Přišlo nám to včera do e-mailu. Za skutečně zajímavou pokládáme přílohu s názvem Ručení bytem – právní rozbor, jež si následně přeložíme.

Vážení vlastníci,

jak jste byli informování v pozvánce, ve středu 29. 5. 2024 se od 18:30 hod koná 16. shromáždění vlastníků týkající se zejména revitalizace našeho domu.

Udělejte si prosím čas a přijďte si poslechnout objektivní a podložené informace k připravované revitalizaci a zapojit se do diskuze k navrhovaným způsobům řešení (projekční rozpočet), k financování, k možnosti žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám a k dalším otázkám, které během diskuze vyvstanou.

Na shromáždění se dozvíte, co všechno již bylo zrealizováno, co nás čeká v budoucnosti, proč revitalizaci připravujeme a co všechno nám to přinese. Připravili jsme i porovnání zatepleného a nezatepleného domu.

Budeme se snažit vyvrátit i všechny dezinformace, které se v posledních dnech šíří, a vše uvést na pravou míru.

Do podkladů pro shromáždění můžete přijít nahlédnout (a předem se s nimi seznámit) do kanceláře výboru po domluvě se členy výboru nebo členy kontrolní a revizní komise.

Pokud se shromáždění nebudete moct zúčastnit, zvažte udělení plné moci někomu, kdo Vás bude adekvátně zastupovat. Plné moci jsou ke stažení na www.ikon.eu/svj2234-2240.

Děkujeme

výbor SVJ


Jak je obvyklé, konkrétní člen Výboru SVJ, jenž napsal tento lístek v elektronické podobě opatřený přílohami, se raději nepodepsal. Asi tady si nemusíme, a zvlášť po jistých informacích od nás publikovaných v minulosti [2] (seznam všech našich tematických článků ZDE), opakovat, co nám revitalizace plánovaná na masivní mnohamilionový úvěr nepřinese. Co nám přinese, je nejen obrovské zadlužení, ale zejména ručení byty jednotlivých vlastníků! Výbor SVJ toto sám, ač vyhýbavě, přiznává.
 

Krátký rozbor na téma „ručení bytem za závazky SVJ”

Nejprve si ocitujeme přílohu příchozího mailu s názvem 16. shromáždění obsahující přílohu s názvem „Ručení bytem – právní rozbor”. Text citace bude přesný, dovolíme si v této jen barevně odlišit a tučně zvýraznit ty „nejzajímavější” pasáže. Daný text musí být každému jasný snad už sám o sobě i bez zvýrazňování. Nicméně pro ten zbytek členů SVJ, kterých musí být po přečtení textu proboha snad už jen menšina, vysvětlení pod citací.

Krátký rozbor na téma „ručení bytem za závazky SVJ“.

Po právní stránce nic jako „ručení bytem“ neexistuje. Ručení je právní vztah, kdy ručitel jako třetí osoba ručí za splnění závazku dlužníka vůči věřiteli, a to nikoli konkrétní věcí (tedy bytem), ale celým svým majetkem. Tedy, věřitel (v našem případě banka) má pohledávku za dlužníkem (tedy SVJ). V okamžiku, kdy je tato pohledávka splatná (termín splatnosti splátky úvěru), má věřitel povinnost plnit dlužníku. Pokud dlužník nesplní, má věřitel běžné možnosti, jak se splnění povinnosti po dlužníku domáhat (soudní žaloba, případně následný výkon pravomocného rozhodnutí – exekuce). V situaci, kdy se nicméně za splnění závazku zaručí třetí osoba (ať už svým jednáním) nebo tento ručitelský závazek vyplývá jako v našem případě ze zákona, má věřitel navíc možnost, pokud vyzval dlužníka ke splnění dluhu a ten dluh nesplnil, obrátit se na ručitele a požadovat splnění dluhu po něm. Ručitel je pak povinen dluh až do výše, do jaké za něj ručí, za dlužníka splnit. Pokud tak neučiní, může se opět věřitel domáhat splnění dluhu po ručiteli soudní cestou a návaznou exekucí.

V daném případě se ručení řídí § 1194 odst. 2 OZ, dle kterého za dluhy SVJ ze zákona ručí vlastníci v poměru dle velikosti svých spoluvlastnických podílů. Každý vlastník by se tedy zbavil své povinnosti zaplacením poměrné části dluhu – zákonné ručení nezahrnuje solidární povinnost, tedy to, že by jednotliví vlastníci byli nuceni platit i za „ostatní“.

V každém případě pak platí to, že plní-li ručitel z titulu ručení, vzniká mu nárok vůči původnímu dlužníku na vrácení toho, co za něj splnil. SVJ by tedy následně bylo povinno vlastníkům vše uhradit. Podrobnosti ohledně ručení viz § 2018 a násl. OZ.

To, čemu se běžně říká ručení bytem, je literou zákona „zřízení zástavního práva k vlastní nemovité věci za účelem zajištění závazku třetí osoby“. K tomu v daném případě zcela jistě nedochází, protože vlastníci jednotek žádná zástavní práva k těmto jednotkám zřizovat nebudou.

Samozřejmě není zcela vyloučeno, že byty vlastníků z titulu jejich ručení nemohou být postiženy. Scénář by nicméně musel vypadat tak, že SVJ nesplní svůj závazek, v návaznosti na to se banka obrátí na vlastníky, aby z titulu ručení uhradili své části závazku. Je pak na každém vlastníku, jak splnění této povinnosti bude financovat. Pokud vlastník svou poměrnou část neuhradí, může se pak banka po vlastníku domáhat zaplacení soudní cestou, a případě v rámci exekuce takového rozhodnutí může exekutor přistoupit k tomu, že přistoupí k výkonu rozhodnutí dražebním prodejem bytu (to exekutoři využívají v případě, kdy nelze částku vymoci jinak). Pokud je byt prodán v dražbě, samozřejmě platí, že exekutor z výnosu prodeje uspokojí věřitelovu pohledávku s příslušenstvím (tedy hlavně úroky a náklady), a zbytek se v každém případě vrací vlastníkovi bytu.

Tedy ve zkratce: dluh je dluhem SVJ, k jednotkám zástavní právo zřízeno není. Pokud by SVJ dluh neplnilo a svou případnou platební neschopnost s bankou neřešilo, může se banka domáhat splnění po jednotlivých vlastnících v poměru jejich spoluvlastnických podílů. Teprve pokud by vlastník svou část dluhu nesplnil (z vlastních nebo půjčených zdrojů), přichází v úvahu zahájení procesu, který v krajním případě může skončit exekucí bytu vlastníka na úhradu dluhu SVJ, za který tento vlastník ručí.

Inu tedy ručení bytem samozřejmě neexistuje jakožto právní termín. O tom se ale nikdo nebaví. Ručení bytem existuje a v tomto případě se uplatňuje jako faktický stav věci, jak se o tom manipulativně píše v textu, jenž barevně označujeme a zvýrazňujeme.
 

Mohlo by Vás zajímat

# Revitalizace bytového domu Janského / Přecechtělova 2234-2240 nebude, a to ať hlasování dopadne jakkoli
# Námět k zamyšlení člena SVJ v.z. Jiřího Duffka ve věci přípravy revitalizace bytového domu Janského/Přecechtělova 2234-2240, Praha 5
# Průzkum trhu, manipulace do nového hlasování o zadlužení, hysterie a vandalství aneb výcuc z vchodových schůzí SVJ?
# „Jak zvýšit náklady na vytápění? Zateplit!” Robert Axamit, místopředseda OSMD

 

Překlad Krátkého rozboru na téma „ručení bytem za závazky SVJ”

Takže co nám vysvětlení v podobě onoho krátkého rozboru na téma „ručení bytem za závazky SVJ” přesně říká?

Ručení je právní vztah, kdy ručitel jako třetí osoba ručí za splnění závazku dlužníka vůči věřiteli, a to nikoli konkrétní věcí (tedy bytem), ale celým svým majetkem.

Celý svý majetek je majetek nás všech. Tzn. kromě bytů vše ostatní – veškeré společné prostory a vše v nich umístěné. Celý náš panelový dům. Abychom si to ujasnili, technicky vzato Vy můžete si vše sami za sebe jako jednotliví vlastníci bytových jednotek splatit, ale k čemu Vám takové splacení bude, pokud SVJ jakožto ručitel nebude plnit svůj závazek a přijdete tím o společné prostory? Jak se přes společný prostor, kterým jsou vstupní dveře do domu, chodba, schodiště, výtah atp. dostanete do svého bytu? Srovnat situaci můžete s jednoduchým modelem, jenž se Vás sice netýká, ale je poměrně zajímavý, kterým je např. že ačkoli vlastníte soukromý svůj vlastní dům, tak pokud tento stojí na cizím pozemku, s jeho užíváním máte smůlu, neboť tam stojí v případě nesouhlasu majitele pozemku protiprávně a ten tam může onen pro něj cizí objekt, se kterým nesouhlasí, Vám zbourat. S takovou situací jsme se v minulosti v rámci právní praxe nejednou setkali. Ba co víc, celý majetek je CELÝ VÁŠ MAJETEK. Tzn. auto, vybavení bytu, peníze, další nemovitosti atd. Ani jsme si neuvědomili, že vlastně je to s tím ručením ještě daleko horší!

V situaci, kdy se nicméně za splnění závazku zaručí třetí osoba (ať už svým jednáním) nebo tento ručitelský závazek vyplývá jako v našem případě ze zákona, má věřitel navíc možnost, pokud vyzval dlužníka ke splnění dluhu a ten dluh nesplnil, obrátit se na ručitele a požadovat splnění dluhu po něm.

Ale ale ale. „V situaci, kdy se nicméně a má věřitel navíc možnost?” Přeloženo a podtrženo pokud věřitel má tuto možnost, tak to věřitel udělá. Čili pokud něco Výbor SVJ a KRK nesplní, věřitel (banka) se obrátí na dlužníka, kterým je vlastník bytu (Vy), po kterém to bude vymáhat. To po všech a rovnoměrně bez ohledu na nějaké jeho dílčí čehokoli splacení! A víte co? Vy jakožto takový vlastník se nebudete moci proti tomu bránit, protože proč? Protože jste toto riziko dopředu věděli, na sebe vzali a se vším souhlasili! Jednotliví členové Výboru a KRK SVJ mohou svoji funkci nebo i bydlení v našem společném domě bez obav opustit a Vy to po nich, jelikož jste se vším dopředu souhlasili, nebudete moci nikterak právně vymáhat! Toto těmto členům zaručuje např. právě tento jimi nám předem zaslaný dokument!

Samozřejmě není zcela vyloučeno, že byty vlastníků z titulu jejich ručení nemohou být postiženy. Scénář by nicméně musel vypadat tak, že SVJ nesplní svůj závazek, v návaznosti na to se banka obrátí na vlastníky, aby z titulu ručení uhradili své části závazku. Je pak na každém vlastníku, jak splnění této povinnosti bude financovat. Pokud vlastník svou poměrnou část neuhradí, může se pak banka po vlastníku domáhat zaplacení soudní cestou, a případě v rámci exekuce takového rozhodnutí může exekutor přistoupit k tomu, že přistoupí k výkonu rozhodnutí dražebním prodejem bytu (to exekutoři využívají v případě, kdy nelze částku vymoci jinak).

Tady nám o tom v podstatě píší ještě jednou. Je pak na každém vlastníku, jak splnění této povinnosti bude financovat aneb „co jste si vlastníci nadrobili, to si vyžerte, sereme na Vás, je to na Vás”! Scénář přesně takto bude vypadat. Banka se obrátí na každého jednoho z Vás a vy budete muset platit, platit a platit. No a pokud nebudete platit, tak půjdete k soudu, o majetek přijdete a pak kam? No na ulici třeba hezky vedle Otíka. A to v tom lepším případě.

Pokud by SVJ dluh neplnilo a svou případnou platební neschopnost s bankou neřešilo, může se banka domáhat splnění po jednotlivých vlastnících v poměru jejich spoluvlastnických podílů. Teprve pokud by vlastník svou část dluhu nesplnil (z vlastních nebo půjčených zdrojů), přichází v úvahu zahájení procesu, který v krajním případě může skončit exekucí bytu vlastníka na úhradu dluhu SVJ, za který tento vlastník ručí.

Jednotliví členové Výboru a KRK SVJ již členy SVJ buď nebudou, anebo jim jejich možný a vysoce pravděpodobný, neboť je toto běžnou v kapitalismu praxí, externí z této věci možný příjem dané náklady pokryje / vynahradí. Samozřejmě ne všech příjem, neboť se domníváme, že ačkoli jednotliví členové Výboru a KRK SVJ sedí společně všichni u jednoho stolu, zavání nám to individualizací ze strany předsednictví. V době, kdy bude průšvih na stole, pravděpodobně daní členové Výboru SVJ a KRK tu s námi již nebudou. A ačkoli budou mít vše jednotlivými vlastníky, tedy celým SVJ, schválené, právně mohou být nepostižitelní! Se vším jste přeci souhlasili!
 

Takové revitalizaci musíte říci NE, nebo ne?

Takové drzosti a cílení na hloupost jednotlivých vlastníků SVJ musíte přeci jednoznačně a jednoslovně říci jasné ne, nebo ne? Revitalizaci ano, ale rozhodně ne za těchto potenciálně likvidačních okolností, kdy Výbor SVJ za přihlížení KRK SVJ nás takovou formou manipuluje. A o kvalitě dosavadní práce s materiálem, rozhazování peněz ve velkém do kanálu apod. se nemusíme zmiňovat, o tom jsme psali v minulosti opakovaně (seznam všech našich článků ZDE).

Nebo jestli se chcete potenciálně připravit o byty, tak prosím, schvalte si tuto formu revitalizace. Jenže to ještě narazíte na nás, neboť, jak uvádíme v předchozích zprávách, se jí stejně hned tak nedočkáte, napadneme to totiž soudně. Protože tu nejste sami, i my máme vlastní majetky a připravit se o ně nechat nechceme.
 

Prostor pro Váš odkaz

Související prvky

# Líbí, nebo nelíbí se článek? Máte dotaz? Můžete využít diskuzi: https://forum.ictx.cz/viewtopic.php?t=853
# Legenda článku: https://redmine.ictx.cz/issues/785 (Uživatelské jméno: admin / Heslo: 42)
# SEO: Společenství vlastníků domu Janského/Přecechtělova 2234 – 2240, MVDR. Jana Lehká, OSVDJP 2234-2240 P5

 

Líbí se článek?

Pomozte nám s umořením nákladů na jeho napsání a publikaci, jejichž výši se dozvíte výše z Legendy článku. Čísla účtů nebo QR kód najdete v menu napravo pod Prosbou o podporu. Pro identifikaci příspěvku uveďte do zprávy pro příjemce text „DAR DDCZ 32041”. Tím projevíte reálný zájem a podpoříte naši činnost.

 

Nelíbí se článek?

„Zkorumpujte” nás! Ozvěte se nám přes kontaktní formulář s návrhem ceny za jeho odstranění, eventuálně s návrhem ceny za to, že se tématu nebudeme věnovat vůbec. To třeba i anonymně. Není nic, na čem by se nedalo domluvit. Ostatně tak to přeci v monetárně-tržní ekonomice chodí, nebo ne?

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.