Prokšovi napsali pamflet, pro informaci a/nebo případnou spolupráci nás však neoslovili

Ve čtvrtek jsme si vyzvedli ze schránky pamflet od jakýchsi Prokšů. Ti, obdobně jako my, upozorňují vlastníky primárně na problematiku nepromyšleného zájmu Výboru s KRK SVJ revitalizovat (ačkoli my jsme přesvědčeni, že je tento plán naopak promyšlen více než dost). Dále mají zároveň, stejně jako my, zkušenosti s nereagováním výboru na své podněty. Obsah jsme se rozhodli s korekturou okomentovat.

Prostor pro Váš odkaz

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, ADRESOVÁN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Komentovaný dopis Prokšových

Vážení vlastníci,

po 15. shromáždění společenství vlastníků, které se konalo dne 7.11.2023, se opět otevřelo téma revitalizace našeho domu. Na tomto shromáždění došlo ke schválení nového znění stanov našeho společenství vlastníků, které mimo jiné upravily odlišným způsobem požadavky na hlasování na shromáždění.

Zdá se, že máme alespoň jednu novou domácnost, jež si dané úpravy, při které jsme mimochodem my nebyli pro (formou zdržení se hlasování vlivem nepřítomnosti), povšimla…

V současnosti i pro zásadní rozhodnutí typu revitalizace celého domu za vyšší desítky milionů korun nebo navýšení příspěvků členů společenství („fond oprav”) k financování takového projektu postačí, když je shromáždění usnášeníschopné (jsou-li přítomni členové disponující nadpoloviční většinou hlasů) a k přijetí usnesení se najde nadpoloviční většina hlasů přítomných členů společenství. Výjimkou je schválení úvěru, který by si společenství vlastníků chtělo vzít, tam stanovy požadují minimálně 80 % hlasů přítomných členů společenství. Vzhledem k tradičně nízké účasti na shromážděních, která většinou jen těsně přesahuje oněch nezbytně nutných 50 %, tak pro schválení příslušných usnesení mohou stačit hlasy, které jen těsně přesáhnou 25 % hlasů všech členů společenství, případně 40 % hlasů všech členů společenství v případě rozhodování o úvěru. Čtvrtina hlasů tedy může stačit k rozhodnutí, kterým společenství utratí miliony, nebo navýší fond oprav podle vlastního uvážení.

Bez komentáře…

Zároveň na výše uvedeném shromáždění proběhla anketa formou hlasování o tom, zda má výbor opětovně začít řešit celkovou revitalizaci objektu. Anketa dopadla poměrně jednoznačně, z cca 40 % přítomných vlastníků hlasovalo 95 % pro tento návrh. V návaznosti na něj začal výbor revitalizaci řešit, o čemž byli vlastníci informováni v rámci zápisů z jednání výboru. Poslední zápis z jednání výboru ze dne 6.5.2024 obsahuje informaci, že na konec měsíce května se připravuje shromáždění společenství vlastníků, kde se bude projednávat revitalizace domu.

Bez komentáře…

Příprava revitalizace se nicméně v průběhu letošního roku zkomplikovala. V březnu 2024 Evropský parlament schválil novou směrnici o energetické náročnosti budov, která mimo jiné ukládá povinnost bytovým domům k úspoře energií v postupných krocích, až k požadavku na bezemisnost k roku 2050. V návaznosti na tuto směrnici má v horizontu dvou let dojít k přijetí zákona, který povinnosti stanovené ve směrnici podrobněji upraví.

O tomto jsme v podstatě informovali taktéž před několika dny.

O této skutečnosti jsme informovali výbor e-mailem dne 3.4.2024 a požádali jsme výbor, aby tuto skutečnost projednal a posoudil, zda plánovaná revitalizace v podobě, v jaké je připravována, splňuje požadavky této Evropské směrnice a aby výbor zvážil, zda s revitalizací nevyčkat do doby, kdy bude schválen příslušný zákon a bude jasné, jaké požadavky na nás budou kladeny a zda naše plánovaná revitalizace tyto požadavky naplní. Předpokládáme, že je v zájmu nás všech, aby takto zásadní oprava našeho domu byla na delší dobu definitivní a aby se nenaplnil nejčernější scénář, ve kterém zrealizujeme náš pečlivě připravený projekt, zatížíme celý dům splácením úvěru na dlouhé roky dopředu a vzápětí se z nového zákona dozvíme, že naše revitalizace nebyla vhodná či dostatečná a bude potřeba přistoupit k dalším stavebním úpravám. Bohužel do dnešního jsme žádnou reakci na naši žádost neobdrželi.

Zdá se, že tyto vlastníky rozpohybovala až stejná zkušenost, kterou je protiprávní nereagování představenstva na zprávy. Ze zkušeností však předpokládáme, že tímto dopisem vlastníci dané věci řešit začali a zároveň také skončili… Nevypadá to, že by je záležitosti nějak více, než je napsání jedné A4, blíže zajímaly.

Výbor nás všechny v posledním zápisu ze svého jednání informoval, že máme šanci získat dotaci cca 9 mil. Kč a že jsou výhodné podmínky na realizaci revitalizace, podklady k jednotlivým návrhům však zatím k dispozici nejsou. V první řadě bychom však měli být ujištěni, že plánovaná revitalizace splňuje požadavky evropské směrnice a případně rovněž zákona, který však dosud neexistuje a lze jen těžko odhadovat, jak celou věc bude upravovat. Je tedy otázkou, zda se v současnosti takového ujištění vůbec máme kde dobrat.

Vlastníci jaksi opomněli uvést a zdůraznit, že se žádné výhodné podmínky pro naše SVJ nekonají.

S ohledem na vše, co bylo napsáno, vás proto žádáme: přijďte na shromáždění, ať o zájmech našeho domu skutečně rozhoduje většina a ne jen většina aktivních. Ptejte se na podmínky revitalizace a především na to, zda existuje jakákoli garance, že během dvou let nebudeme mít na stolech nový zákon, který nám všem řekne, že naše revitalizace byla špatná a že máme udělat novou. A pak hlasujte podle svého přesvědčení, ale s vědomím, že na případnou další revitalizaci, měla-li by být potřeba, můžeme na dlouhá léta zapomenout.

Vlastníci apelují na rozum jednotlivých členů SVJ, jenž se ale vzhledem k tomu, co nám tu Výbor s KRK SVJ dlouhá léta provádějí, neprojevuje. Nevypadá to, že by si vlastníci uvědomovali, že drtivá většina vlastníků, resp. lidstva obecně je snadno manipulovatelná a že pokud nevydají jasná doporučení, tak prostě tato rozhodne nesprávně. To na základě formálního autoritářství členů Výboru a KRK SVJ. V dopise postrádáme doporučení členům společenství vyslovit se proti připravovanému návrhu uskutečnění druhé revitalizace. Zároveň poněkud skřípe návrh řešení.
 

Co k tomu dodat?

Mrzí nás, že nás Prokšovi neoslovili, abychom je mohli komplexně obeznámit s faktickou situací kolem našeho SVJ a jeho výboru s kontrolní a revizní komisí a abychom mohli proti chystanému druhému pokusu o revitalizaci, která i tak ale nejspíše neproběhne, neboť jsme připraveni tuto soudně zastavit předběžným opatřením, táhnout za jeden provaz. Jak jsme informovali v předešlých článcích, očekáváme opět ze strany Výboru s KRK SVJ snahy v podobě ručení za úvěr jednotlivými bytovými jednotkami, s čímž zásadně a za žádných okolností nesouhlasíme a souhlasit nebudeme. Pro něco takového, a to ať jsou stanovy postavené a odsouhlasené jakkoli, je potřeba souhlas vlastníků všech, tedy 100 %. Stačí, aby se proti zasadil jediný vlastník a bytovými jednotkami se ručit nebude, tudíž nejspíš ani revitalizace v podobě, v jaké ji pravděpodobně Výbor s KRK SVJ připravují, neprojde. Dnes víme o nejméně osmi vlastnících, kteří rozhodně budou proti. My v rámci OSVDJP si určitě počkáme až na nařízení EU.
 

Prostor pro Váš odkaz

Související prvky

# Všechny články týkající se Společenství vlastníků domu Janského/Přecechtělova 2234 – 2240, Praha 5
# Líbí, nebo nelíbí se článek? Máte dotaz? Můžete využít diskuzi: https://forum.ictx.cz/viewtopic.php?t=852
# Legenda článku: https://redmine.ictx.cz/issues/784 (Uživatelské jméno: admin / Heslo: 42)
# SEO: SVJ Janského/Přecechtělova 2234-2240, MVDr. Jana Lehká, Bc. David Jelínek, OSVDJP 2234-2240 P5

 

Líbí se článek?

Pomozte nám s umořením nákladů na jeho napsání a publikaci, jejichž výši se dozvíte výše z Legendy článku. Čísla účtů nebo QR kód najdete v menu napravo pod Prosbou o podporu. Pro identifikaci příspěvku uveďte do zprávy pro příjemce text „DAR DDCZ 31970”. Tím projevíte reálný zájem a podpoříte naši činnost.

 

Nelíbí se článek?

„Zkorumpujte” nás! Ozvěte se nám přes kontaktní formulář s návrhem ceny za jeho odstranění, eventuálně s návrhem ceny za to, že se tématu nebudeme věnovat vůbec. To třeba i anonymně. Není nic, na čem by se nedalo domluvit. Ostatně tak to přeci v monetárně-tržní ekonomice chodí, nebo ne?

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.