E-mailová komunikace členky SVJ Márie Svobodové s Výborem SVJ ve věci snahy získání návrhu úvěrové smlouvy (aktualizováno)

Jaké se můžeme dočkat odpovědi, pokud se pokusíme od Výboru SVJ získat úvěrovou smlouvu, anebo její návrh, kterou se tito chystali za společenství vlastníků podepsat, se dočteme v korespondenci, jakou jsme i my dnes obdrželi do našich poštovních schránek. Jak Mária Svobodová píše, názor nechť si udělá každý sám.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Citace e-mailové korespondence

Vážení vlastníci, dovoluji si Vám tímto předložit moji komunikaci s výborem SVJ a KRK ve věci zájmu
o zaslání textu úvěrové smlouvy. Názor si ze společné korespondence udělejte sami. Také Vás tímto informuji o mé oficiální žádosti zařazení jednoho mého bodu do programu schůze a to v dostatečném předstihu, aby nemohlo být řečeno, že to již nelze. Pozvánku na shromáždění SVJ teprve všichni dostaneme.

Schránkovou formu jsem se rozhodla použít opět proto, že jsou mé a přítelovy texty členy nebo kamarády výboru z domovních nástěnek úmyslně pravidelně strhávány a ničeny. Pokud Vám mé zprávy nevyhovují, můžete je jednoduše vyhazovat. Děkuji za pochopení. Členka SVJ Mária Svobodová, Přecechtělova 2238.

P.T.  Výbore, žádám Vás tímto o zaslání úvěrové smlouvy v celém jejím znění. Tato úvěrová smlouva se týká revitalizace bytového (Společenství ) domu Janského/Přecechtělova 2234-2240 a byla Vámi navrhnuta v programu 11. Shromáždění vlastníků (bod č. 7), které se konalo dne 4.12.2018, vlastníkům bytových jednotek ke schválení. (Z Vaší strany bez sebemenšího předchozího seznámení vlastníků bytů na 11. shromáždění s jejím celým zněním. Nebyla vlastníkům bytů před konáním 11. Shromáždění vlastníků bytových jednotek nabídnuta ani žádná jiná forma, jak se s celým zněním předmětné úvěrové smlouvy seznámit). Poté, (na základě neusnášeníschopnosti na 11. Shromáždění vlastníků bytových jednotek), byla tato úvěrová smlouva v rámci následného, Vámi vyhlášeného (uspořádaného) korespondenčního hlasování, (opět z Vaší strany bez sebemenšího předchozího seznámení vlastníků bytových jednotek s jejím celým zněním, nebo návrhu jiné možnosti, jak se s předmětnou smlouvou před korespondenčním hlasováním seznámit) dána vlastníkům bytových jednotek k podpisu. Korespondenční hlasování bylo neúspěšné a tím tak celý proces revitalizace, spojený s podepsáním úvěrové smlouvy, ukončen. Děkuji a přeji hezký den,

Mária Svobodová.

Vážená paní Svobodová,

v korespondenčním hlasování se schvalovalo navržené usnesení v následujícím znění:
„My níže podepsaní vlastníci/spoluvlastníci souhlasíme se vzetím úvěru a uzavřením úvěrové smlouvy na financování rekonstrukce bytového domu u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., IČ: 60192852, se sídlem Bělehradská 128/222, Praha 2, PSČ 120 21, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 2281 B. Úvěr bude ve výši max. 55 000 000 Kč, s úrokovou sazbou 3,09 % fixovanou na 15 let. Celková splatnost úvěru bude 25 let. Úvěr bude bez zástavy. Zároveň pověřujeme výbor společenství k podpisu úvěrové smlouvy.“

Přeloženo: shromáždění schvalovalo vzetí úvěru u konkrétní bankovní instituce za uvedených podmínek a to že, bude uzavřena úvěrová smlouva, kterou podepíše výbor.

Z toho, jak sama uvádíte, že „Korespondenční hlasování bylo neúspěšné a tím tak celý proces revitalizace, spojený s podepsáním úvěrové smlouvy, ukončen.“, vyplývá, že žádná úvěrová smlouva neexistuje a ani neexistovala. Ta by se připravovala až poté, kdy by shromáždění navržené usnesení schválilo. Jelikož smlouva neexistuje, nemůžeme Vám ji zaslat. Existuje pouze nabídka jednotlivých bankovních institucí, která je k nahlédnutí v kanceláři výboru po předchozí domluvě.

S pozdravem
výbor SVJ

PT výbore,

po přečtení vašeho emailu, kterým jste reagovali na moji žádost o zaslání celkového znění úvěrové smlouvy (nebo návrhu ÚS, jak je libo, nebudu slovíčkařit), která měla být vlastníky bytových jednotek na 11. shromáždění SVJ schválena a posléze na základě jeho neusnášeníschopnosti na následném korespondenčním hlasování odsouhlasena a poté vámi podepsána, mne nutí k zamyšlení, zdali nás řadové společníky opravdu považujete za totální blbce. Taková reakce, jakou jste mi na mojí žádost o zaslání ÚS podali, hraničí snad už s nesvéprávností. Mohu vás ujistit, že (dle mého názoru) takováto nehoráznost, lež a demagogie, kterou jstezplodili ve vaší odpovědi na mojí žádost o ÚS, mě tentokrát už donutila ke zvážení kontaktování mého právního zástupce a celou tuto věc řešit prostřednictvím jeho osoby.
To si opravdu myslíte, že jsou vlastníci bytových jednotek tak neomezení hlupáci, že vám při korespondenčním hlasování odsouhlasí (podepíší) nějaký „prázdný papír“ na nesmyslné obrovské zadlužení SVJ ve výši mnoha desítek milionů korun v rámci „neexistující“ ÚS a budou čekat na to, jaké podmínky v této smlouvě „až pak“ po jejich souhlasu (podpisech) vyjednáte s finančním ústavem?! Aby neměli ani možnost si konečnou podobu ještě před vaším konečným podpisem prostudovat!?

V prvním odstavci vašeho emailu citujete odstavec č. 2 korespondenčního hlasování, ve kterém se jednoznačně hovoří o podepsání souhlasu vlastníků bytových jednotek se vzetím úvěru a uzavřením úvěrové smlouvy. Zároveň jste tímto jejich podpisem a souhlasem od nich chtěli vyjádřit mandát a pověření k podpisu ÚS. Chápete to?! Nikde v tomto odstavci nepíšete o neexistujícím úvěru (smlouvě) nebo o existenci nějakých „pouze nabídkách jednotlivých bankovních institucí“!! Ve druhém odstavci vašeho emailu v „přeložení “ píšete, cituji: „Shromáždění schvalovalo vzetí úvěru u konkrétní bankovní instituce za uvedených podmínek a to, že bude uzavřena ÚS, kterou podepíše výbor.“Rozumíte tomu?! Opět zde v této větě nikde nepíšete o neexistujícím úvěru (smlouvě) nebo o existenci nějakých „pouze nabídkách jednotlivých bankovních institucí“!! Až v dalších větách vašeho druhého odstavce se teprve začínáte zmiňovat o tom, že korespondenční hlasování bylo neúspěšné a že vlastně žádná ÚS na základě tohoto neúspěchu neexistuje a ani neexistovala? Ta by se připravovala až poté, kdy by shromáždění SVJ navržené usnesení schválilo? Tak co jste tedy vlastně chtěli po vlastnících bytových jednotek podepsat a schválit? Prázdný papír? Neexistující ÚS, která musela být do 8.1.2019 podepsána a kvůli které se honem rychle konalo korespondenční hlasování? Zcela slušně si protiřečíte!!

Ptám se vás tedy – byla úvěrová smlouva (nebo návrh ÚS), nebo nebyla? (Tady je na místě zmínit odpověď předsedkyně výboru SVJ Jany Lehké na druhé domovní schůzi /vchody 2235-2240/ na můj dotaz, proč nebyl pozván zástupce bankovního ústavu na 11. Shromáždění SVJ, aby společníky seznámil s podmínkami návrhu ÚS. Odpověď zněla, že „byl pozván, ale ve 13 hod. účast na schůzi údajně zrušil“. Proč tedy o takto „poměrně“ důležité záležitosti nebyli společníci ze strany členů výboru SVJ, potažmo členů KRK, na schůzi SVJ informováni? Vzpomínáte si, vy přítomní členové výboru na domovní schůzi, na tento můj dotaz?) Dle mého názoru nebyl z vaší strany vůbec sebemenší zájem vlastníky bytových jednotek se zněním ÚS, potažmo s celým jejím obsahem, seznámit!!

Vyjasnila jsem vám dostatečně vaší „chytrost“?

Dostali jste se tímto vaším jednáním a vyjádřením do postavení lidí, na které plně platí definice jednoho přenádherného výroku řečeného vynikajícím českým hercem Milošem Kopeckým v seriálu Nemocnice na kraji města o „té holubičce“! Tolik k vaší odpovědi na můj email.

Znovu Vás tedy tímto žádám o zaslání celkového znění „neexistující“ ÚS (návrhu ÚS) připravené k podpisu tak, jak byla navržena bankovní institucí Modrá pyramida stavební spořitelna a.s. a která měla být odsouhlasena podpisy vlastníků bytových jednotek při korespondenčním hlasování a vámi následně podepsána. Toto nechci jenom k nahlédnutí někde v kanceláři. Toto žádám zaslat emailem, abych si to mohla pročítat v klidu doma a kdykoli se k tomu vracet. Za peníze SVJ jste si koupili tiskárnu se skenerem, máte za naše peníze i v kanceláři internet a jste z našich peněz pravidelně měsíčně vypláceni, tak snad tuhle maličkost můžete pro člena SVJ udělat, nebo ne?! Určitě to máte k dispozici i v digitalizované formě. Pokud je to návrh, tak mi neříkejte, že to máte jenom na papíře. Tak mi to laskavě přepošlete na email!

Dále vás touto cestou oficiálně a v dostatečném předstihu žádám o přednostní zařazení bodu návrhu programu následného Shromáždění SVJ ve znění o odvolání všech členů KRK i všech členů výboru SVJ pro naprostou ztrátu důvěry při vykonávání funkcí, ke kterým byli Shromážděním SVJ zvoleni (odvolání hlasováním SVJ) a to jednotlivě jednoho po druhém. Na toto zařazení máme jako členové po výzvě právo. Pojďme se tímto zařazením přesvědčit, jakou důvěru členů SVJ máte dnes po vašich posledních „dobrodružstvích“.

S pozdravem
Mária Svobodová

 

Podivnosti všude kam se podíváš

Máme informaci, že problém získat dokonce i již podepsanou úvěrovou smlouvu mají rovněž členové SVJ naproti našemu domu. Ti, co o ní žádali přes více jak měsícem, ji totiž ještě od svého výboru neobdrželi. A vzhledem k naprosté laxnosti všech protějších vlastníků domu ji pravděpodobně ani neobdrží.
 

Aktualizace 08.05.2019, 18:30

Na korkové nástěnce se dnes objevila tato strohá reakce:

Ubozí trapáci, kurva a hlupáci

Nemáme v úmyslu to jinak než zveřejněním zde komentovat.

 

Aktualizace 26.05.2019, 23:00

Tento týden nám byl, co by Odboru, jedním ze členů SVJ osobně vyčten způsob naší komunikace s odkazem na tento článek. Tohoto člena jsme obratem informovali stejně, jako nyní znovu informujeme Vás, že paní Mária Svobodová NENÍ a NIKDY NEBYLA členkou Odboru SVDJP 2234-2240 P5 a tedy za Odbor ani nemluví. Prosíme tímto čtenáře, aby naše články pouze tzv. neprolétali, ale četli důkladně, co se v nich píše. Neradi bychom se opakovaně setkávali s podobnými nedorozuměními. Děkujeme!

 

Za Odbor SVDJP 2234-2240 P5
Martin Mojmír Böhm
E-mail: osvdjp-2234-2240-p5@ictx.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře