Obviněný Jiří Černohorský uznán vinným v kauze Koněv. Pochopitelně proti rozhodnutí podal odpor

Úřad městské části Praha 6, Odbor vnitřních věcí, jako správní orgán příslušný dle blablabla, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění blablabla dal na Jiřího Černohorského TENTO příkaz.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Jelikož je o Úřadu městské části Prahy 6 všeobecně známo, že si (svá) práva a povinnosti vykládá po svém a také má na určité záležitosti vlastní kontroverzní názory, s úřadem obviněným Jiřím Černohorským jsme včera prostřednictvím datové schránky podali otevřený ODPOR, jenž opisujeme níže. Upozorňujeme, že oslovení a ruské znaky automaticky neznamenají, že je Jiří Černohorský nebo kdokoli z naší redakce podporován, anebo snad dokonce placen Ruskem, samotným Putinem či kýmkoli jiným. Oslovení a ruské znaky jsou v ODPORu přítomny pouze z důvodu jisté citové vazby starosty Prahy 6 Jiřího Koláře a jeho mnohých kamarádů na Rusko a ruskou řeč.

PŘÍKAZ, v rámci kterého je Jiří Černohorský uznán ÚMČ Prahy 6 vinným, si zobrazíte ZDE a kopii ODPORu ZDE.
 

Podaný ODPOR Jiřího Černohorského

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ

Číslo jednací: MCP6 344879/2019
Vaše značka: R-0647/2019
Moje značka: HCHKRDTN-BFLMBSVZ-AEIOU

сопротивление / ODPOR


Vážení soudruzi / soudružky Úřadu městské části Prahy 6,

na základě Vašeho nepodloženého jednání si tímto dovoluji podat ODPOR z důvodu svého nesouhlasu s Vašimi udanými body, jež se, dle mého názoru, nezakládají na skutečnosti, resp. nejsou relevantní.


Totiž:

1) Není uvedeno, vůči komu jsem se měl dopustit schválnosti a tedy jakožto fyzická osoba dopustit se úmyslného narušení občanského soužití.
Dále, dle mého názoru, jsem se pouhým přetnutím plastových pásek, šetrným odstraněním plachty z lešení a jejím následným položením vedle sochy předmětného „zlého“ pomníku, nemohl dopustit žádného poškození cizího majetku, natož úmyslného.
Nesouhlasím s vyčíslením Vámi stanovené údajné škody, kterou jsem měl, dle Vašeho mínění, způsobit na majetku Městské části Praha 6 v přesně nezjištěné výši, avšak Vámi stanovené na částku 2.754,- Kč (554,- Kč za opravu plachty, která nebyla mnou poškozena a 2.200,- Kč za výjezd a opravu, který nemusel být proveden stejně tak, jako nebylo co opravovat).

2) Není uvedeno, vůči komu jsem se měl dopustit schválnosti a tedy jakožto fyzická osoba dopustit se úmyslného narušení občanského soužití.
Dále, dle mého názoru, jsem se pouhým přetnutím plastových pásek, šetrným odstraněním plachty z lešení a jejím následným položením vedle sochy předmětného „zlého“ pomníku, nemohl dopustit žádného poškození cizího majetku, natož úmyslného.
Nesouhlasím s Vaším názorem týkajícím se údajné ochrany předmětného pomníku přinejmenším z důvodu, že daný pomník netřeba chránit, neboť se na něm od již 02.09.2019 žádná plachta nenachází, přičemž pomník, stejně jako dlouhá léta před „akcemi“, se nikterak a nikým nepoškozuje, resp. si jej nikdo opět nevšímá. Jediné, s čímž mohu souhlasit, je fakt přeťatí umělohmotných pásek moji osobou, čím mohla vzniknout předmětná škoda ve výši 13.20,- Kč, kterou předmětné firmě bez problémů uhradím.
Dále nesouhlasím s tvrzením o zjištěných a prokázaných přestupcích, ba naopak dovolím si tvrdit, že žádné přestupky zjištěny, natož prokázány nebyly. Tudíž Vaše napomenutí pokládám přinejmenším za nemístné.
Ve věci propadnutí kapesního otevíracího nože s délkou čepele 8 cm. zn. CRKT, ENDORSER s duhovou plastovou rukojetí dovoluji si Vám sdělit své podezření Úřadu městské části Prahy 6 z podle § 205 odst. 1 písm. a) Trestního zákoníku krádeže, kdy Úřad městské části se, jak již svoji písemností přiznal, dopustil škody ve výši nemalé a to nejméně 1.422,- Kč.

3) Ve věci O d ů v o d n ě n í – Vámi napsané O d ů v o d n ě n í odmítám a to z d ů v o d u, že mi žádné CD nosiče nebyly předloženy, jakožto jsem nebyl ani přizván k projednání údajných přestupků Vámi uvedených v odstavcích 1) a 2).
Dále další Vámi uvedené skutečnosti, co se týkají mého ztotožnění dne 30.08.2019, se nezakládají na pravdě. Nebyl jsem vyzván a ani legitimován Vámi udanou policejní hlídkou ve složení pprap. Šmolík a pprap. Hambálek.

4) Trvám si dále na tom, že zakrytí pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva mohlo, podle mého názoru, zapříčinit jen ničení a poškozování předmětného pomníku třetími osobami a to právě díky jeho zakrytí, kdy za předmětnou plachtou se mohl kdokoli kdykoli schovat a bez jakékoli pozornosti páchat škody.

5) Dále se chci vyjádřit k Vámi uváděným skutečnostem ze dne 02.09.2019, neboť se tyto opět nezakládají na pravdě. Na plachtě se totiž žádných 10 tzv. „jistících“ pásek (již) nenacházelo.

6) Trvám rovněž dále na tom, že odstraněním roztrhaných zbytků plachty (kterou patrně musel potrhat v mezidobí někdo jiný) jsem uskutečnil společensky prospěšný čin, jenž měl spočívat pouze ve snaze předejití případné konfliktní dopravní situaci, kdy tyto zbytky, které nebyly (již) dostatečně upevněny na předmětném lešení, i za mírného větru velmi vlály a tedy mohly způsobit, mimo jiné, dopravní nehodu.

7) Ve věci vzetí na vědomí, že jsem se měl dopustit protiprávního jednání a že jsem se měl dopustit přestupku, uvádím, že do protokolu jsem uvedl, že toto je názor PČR a nikoli můj. Jediné, co jsem mohl vzít na vědomí, je, že se jedná o názor PČR, které ale nepřísluší v takových záležitostech rozhodovat.

8) Co se týče odstavce Kamerový záznam, dovolím si tvrdit názor, že svévolným umístěním tabulky „Soukromý majetek“ „Vstup zakázán“ dokazuje Úřad městské části Prahy 6 pouze neznalost zákonů, neboť pozemek, na kterém stojí předmětný pomník, není jeho soukromým majetkem.

9) Co se týče možnosti (ne)uplatnění nároku na náhradu škody, vyčíslení domnělých veškerých nákladů apod., k čemuž Městská část dále uvádí, že se se svým nárokem na náhradu škody k přestupkovému řízení připojovat nebude, dovolím si sdělit, že tímto Městská část pouze potvrzuje, že se může jednat ryze o politické téma. Podle mého názoru si je Městská část dobře vědoma kontroverznosti této skutečnosti a tedy možného negativního dopadu jak pro její úředníky, tak zejména pro jejího starostu, pana Ondřeje Koláře. Městská část si je totiž vědoma rovněž rizika, že její PŘÍKAZ včetně tohoto mého ODPORu může být a také bude v celém rozsahu zveřejněn – tento ODPOR je totiž zároveň podáván v tzv. otevřené (transparentní) formě ať už jen z toho důvodu, že se jedná, podle mého soudu, o věc veřejného zájmu.

10) Ve věci možnosti rozhodnutí v příkazním řízení jsem nebyl dosud nikým k žádnému jednání přizván, tudíž jsem se ani nemohl k ničemuž připojit, anebo se čehokoli zúčastnit. Nerozumím tedy vůbec vyhotovení tohoto příkazu.

11) Co bere Správní orgán za zcela prokázané, považuji za irelevantní, neboť o daném v konečném důsledku nerozhoduje Správní orgán, nýbrž soud. Co se týče Vámi domnělé škody, své jsem v této věci uvedl výše kromě toho, že jsem s žádnou opravou nebyl obeznámen a cena opravy vhledem k tomu, že nová plachta je značně levnější, považuji za zcestnou.

12) K odstavci o Listině základních práv a svobod dovolím si uvést následující: Pokud se Úřad městské části Praha 6 odvolává na odstavec 4 čl. 17 Listiny základních práv a svobod, kde se uvádí: „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti,“ zajímalo by mne, v jakých souvislostech jsem v demokratické společnosti mohl narušit ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost a/nebo ochranu veřejného zdraví a mravnosti, když bylo uvedeno, že žádná škoda vůči mé osobě nebude ze strany Městského úřadu Praha 6 uplatňována. Jelikož tato škoda nebude uplatňována, nebudu se k tomuto bodu nyní více vyjadřovat.

13) Další odstavec, kde mimo jiné tvrdíte, resp. přímo podsouváte svůj ničím nepodložený názor ve věci mého ať už jakéhokoli jednání, nebudu nyní pro bezpředmětnost komentovat.

14) K odstavci k úmyslu přímého, kdy jsem měl vědět, že jednám v rozporu se zákonem, uvádím, že s tímto názorem Úřadu městské části Praha 6 nesouhlasím. Ve věci názoru PČR a vzetí jeho na vědomí jsem se již rovněž vyjádřil.

15) K jednání mé osoby, co by údajného obviněného, v první řadě sdělím, že si nejsem žádného obvinění vědom, jedná se tudíž opět pouze o názor Úřadu městské části Prahy 6. Nesouhlasím dále s tím, že bych měl být společnosti jakkoli nebezpečný a škodlivý, natož snad ještě vysoce. Naopak čeho si jsem vědom, je fakt netvrzení Městského úřadu Praha 6 pravdy v tom, že jako občan v demokratické společnosti nejsem oprávněn vzít „zákon do vlastních rukou“. Na „vzetí zákona do vlastních rukou“ myslí například Čl. 23 Listiny zákl. práv a svobod, kde se uvádí: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ Ve věci zákona podřízeného zmíněné Listiny zákl. práv a svobod pak, pokud vím, hovoří např. § 76 odst. 2 Trestního řádu č. 141/1961 Sb., kde se uvádí: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“

16) Ach jo… Inu nyní k následujícímu odstavci: Opět se zde jedná o pouhý názor Úřadu městské části Prahy 6. Zejména ve věci mého domnělého přiznání (opět viz výše) a pak k tomu, že jsem měl uvedený kapesní nůž vydat PČR dobrovolně.

17) Ve věci p o u č e n í – toto n e b e r u na vědomí a to z důvodu již výše uvedených skutečností.

С наилучшими пожеланиями
Jiří Černohorský

 

Dodatečné poznámky redakce

Upozorňujeme starostu Jiřího Koláře a „jeho“ ÚMČ Prahy 6, že z důvodu veřejného zájmu v této věci máme v úmyslu kauzu sledovat, její průběh průběžně zde zveřejňovat a celou touto šaškárnou se obecně zabývat. A co se údajné nebezpečnosti a škodlivosti Jiřího Černohorského jako osoby týče, toto není založeno na pravdě, což potvrzuje fakt, že s Jiřím Černohorským dosud není vedeno žádné trestní řízení a ani není ve výkonu trestu. Argumenty o nebezpečnosti a škodlivosti Jiřího Černohorského v souvislostí s touto věcí jsou tak z logiky věci a zákona České republiky zcela absurdní a opět o něčem takovém může rozhodnout výhradně soud.
 

Použité zdroje

Text: Příkaz ÚMČ Prahy 6

Autoři článku

Jiří Černohorský, Martin Mojmír

1 Komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Martin Mojmír
Admin
4 roky před

Tento článek je staršího data, nejen z důvodu ochrany před přílišným internetovým spamem byla zdejší diskuse k němu již uzavřena. To Vám však nebrání v zahájení diskuze nové, popř. v navázání na místní komentáře prostřednictvím našeho fóra ZDE, kde se Vám též můžeme věnovat.