Omezení osobní svobody zakladatele Svobodného vysílače CS Pavla Hlávky a jednání nevzdělaných strážníků městské policie 28. října 2016 v Praze

Omezení osobní svobody zakladatele Svobodného vysílače CS Pavla Hlávky, nevzdělanost a nezákonné jednání pražských městských strážníků 28. října 2016 v Praze na Staroměstském náměstí před nejméně padesátkou očitých svědků. Zveřejňujeme jasné důkazní materiály včetně uvedení věcí na pravou míru.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Videozáznam ze „strážnické akce“

Již chápete, že nežijeme v demokracií, nýbrž v oligarcho-imperialistickém feudofašismu, kde my musíme všechno, ale státní orgány nemusí vůbec nic, ačkoli je opak dán Listinou základních práv a svobod, Ústavou republiky a dalšími zákony? Pokud ne, dovzdělejte se nebo nejlépe získejte svoji zkušenost, změníte názor.
 

Pochybení strážníků městské policie

Budeme si citovat konkrétní paragrafy, odstavce a písmena Zákona č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii, kterého se záležitost, minimálně podle tvrzení strážníků městské policie, týkala a podle kterého městští strážníci jednoduše nejednali.

Povinnosti strážníků

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 6 (1) Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.

Jak můžeme vidět ve videu, strážníci nedbali jak cti, vážnosti a důstojnosti osoby, kterou (až později správně na náš popud) vyzvali a následně také napadli / omezili na svobodě (viz níže), ale zejména cti, vážnosti a důstojnosti své vlastní, jakožto cti, vážnosti a důstojnosti obecní policie jako takové, ačkoli je tato k smíchu či pláči, zejména pro svoji nevzdělanost, již léta (prokáže poměrně dobře fakty např. MikeJePan ve své YouTube tvorbě).

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 6 (2) Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.

Strážníci městské policie osobu omezovanou a omezenou na osobní svobodě, zásahem do jejích práv a svobod, o jejích právech podle § 553 Zákona o policii, na který se obraceli a podle kterého dle svých slov jednali, nepoučili, ačkoli, po delší době na výzvu, osoba od nich vysvětlení (nebo poučení) zavčasu a opakovaně požadovala (a nemusela požadovat, strážníci tak měli učinit sami od sebe).

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 7 (4) Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov „jménem zákona“

Jak můžeme ve videu vidět, strážníci městské policie zprvu výzvy slovy „jménem zákona“ nepoužili a nepoužívali a když jsme jim sdělili, že jednají chybně (čas videa 03:08), trvali na svých tvrzeních. O nutnosti použití výzvy „jménem zákona“ jsme je tedy museli poučit až my, jinak o tom nevěděli. V čase 03:36 strážník opakuje, že vyzval osobu k prokázání totožnosti, což ale, minimálně do té doby, nebylo v souladu se Zákonem č. 553/1991 Sb., na který se obraceli.

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 7 (5) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.

Ano, pokud tento jedná v souladu se zákonem.

Naopak tvrdím, že strážník městské policie mohl a měl využít:

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Povinnosti strážníků
§ 8 (1) Strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, jestliže
b) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo
c) je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit.

Což se stalo – strážníci městské policie byli prokazatelně nevzdělaní (nebyli odborně vyškoleni ani vycvičeni) a zákrok tedy nemohli úspěšně dokončit.

 

Oprávnění strážníků

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Oprávnění strážníků
§ 11 (4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

Pavel Hlávka se odmítal se strážníky bavit, neboť, ačkoli to ve videu nezaznělo, by mohl podáním vysvětlení sobě a svému příteli Zdeňku Ponertovi, jehož újmu by pociťoval jako vlastní, způsobit nebezpečí postihu za přestupek, který se strážníci městské policie pokoušeli svým názorem (názor ve většině případů znamená nedostatek informací, což v tomto konkrétním případě prezentovalo pouze nedostatečné vzdělání onoho strážníka), jak ve videu zaznělo, Zdeňkovi Ponertovi vnutit a který tento jejich názor, naštěstí, nepodepsal, neboť by svým podpisem s ním v podstatě souhlasil (viz například kauza Městská policie města Vrchlabí ignoruje pravidla silničního provozu, botičkuje auta na volných parkovištích, o které jsme nedávno psali a která je dosud stále v běhu).

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Oprávnění strážníků
§ 11 (6) Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 4 a 5.

Tuto povinnost, jak je ve videu vidět, strážníci městské policie nesplnili.

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Oprávnění strážníků
§ 12 (2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost,
a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,
b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu,
c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),
d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,
e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),
g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.

Nic z tohoto, jak můžeme ve videu vidět, nebylo zprvu naplněno. Naplněn byl bod a) až v době, kdy městští strážníci konečně použili výzvu slovy „jménem zákona“, kdy na tuto svoji povinnost museli být až upozorněni. Přes to zde platí body výše, kdy osoba podat vysvětlení nemusela, strážníci zde pouze, díky sdělení oné výzvy, nabyli oprávnění použití písmene a).

 

Donucovací prostředky

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Donucovací prostředky
§ 18 (2) Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.

Jelikož veřejný pořádek nebyl narušován, neměli strážníci městské policie oprávnění použít donucovacích prostředků, konkrétně § 18 (1) a) hmaty, chvaty a záchvaty (započal strážník zezadu v čase 07:25). Ledaže by bylo za veřejné narušování pořádku považováno veřejné narušování pořádku samotnými strážníky městské policie…

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Donucovací prostředky
§ 18 (3) Před použitím donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g) je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy „jménem zákona“ s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g); to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.

Strážníci nepoužili výstrahu, že bude použito donucovacích prostředků. (Přeškrtnutý text nebyl založen na pravdě z důvodu mého přeslechnutí výzvy a proto byl následnou tučnou částí 06.01.2017 v 01:06 opraven, za nedopatření se omlouvám.) Strážníci použili výstrahu, ačkoli nebyl ohrožen život nebo zdraví žádné osoby, zákrok snesl odkladu, osoba nebyla nebezpečná, pouze stála nebo se mírně pohybovala na místě, dokud ji strážníci fyzicky nenapadli a neomezili na svobodě.

Tolik k Zákonu č. 553/1991 Sb. Zákon České národní rady o obecní policii.

 

Principy a rozbor

Nyní se přesuneme k principům, které ve videu zazněly, ale někteří čtenáři / diskutující by je mohli, především pro svoji nepozornost a/nebo nedomýšlivost, použít jako protiargument. Upozorňuji, že na dotazy či poznámky, o kterých je psáno v tomto článku, nebudeme reagovat a pouze odkážeme na jeho znovupřečtení:

V čase videa 00:32 strážník městské policie sděluje svůj názor na věc, ačkoli názory nejsou a neměly by být předmětem úředního jednání, neboť mít názor ve většině případů znamená nemít k dané záležitosti dostatek informací, popřípadě být ve věci nedostatečně vzdělán, popřípadě být nevzdělán zcela.

V čase 01:17 Zdeněk Ponert informuje strážnici městské policie, že „už skončil“.

V čase 01:30 strážnice městské policie poučuje Pavla Hlávku o tom, co je a není slušné – konkrétně o skákání do řeči. Toto sdělení je nicméně pokrytecké, neboť Zdeňku Ponertovi a přítomným osobám u jeho petičního stánku přišli skákat do řeči právě strážníci městské policie. Pavel Hlávka se pouze přizpůsobil strážnickým mravům.

V čase 02:12 strážník městské policie opět poučuje, co je a není slušné, konkrétně o skákání do řeči, přitom v čase 01:17 jasně Zdeněk Ponert strážníky městské policie informoval, že (s diskusí) skončil a nyní opakuje, že se s nimi už nemá o čem bavit (Pavel Hlávka na místě potvrzuje, že to slyšel).

V čase videa 03:22 se opět dotazuje strážník městské policie, zda jej necháme mluvit, anebo mu budeme skákat do řeči, přičemž jsou to právě strážníci městské policie, kdož původně (před zahájením natáčení) přišli skákat lidem do řeči. Navíc bylo z naší strany nutné poučit strážníka městské policie o jeho povinnostech, když něco požaduje, aby mohl vůbec v rámci zákona hovořit či jednat. Strážník trvá na tom, že mluví správně, čímž prokazuje svoji nevzdělanost, neboť ani po našem informování, že je povinen nás vyzvat „jménem zákona“, tuto svoji povinnost nesplnil. Pavel Hlávka se tedy správně zeptal, na jakém základě po něm chtějí prokázat totožnost, když dosud nikoho strážníci podle zákona k doložení totožnosti nevyzvali.

V čase 04:53 konečně strážník městské policie použil sousloví „jménem zákona“ nutné pro zahájení úředního jednání.

Mnohé následně, po použití „jménem zákona,“ mohlo být správně, nicméně nebyla použita další povinná poučení (viz výše), která je povinen strážník městské policie sdělit, tedy neměl na mnohé své jednání a konání právo ani nadále.

Následně byla volána státní policie, aby nám pomohla a chránila nás proti nevzdělaným a agresivním městským strážníkům, ovšem tato je místo toho podpořila a jak je vidět, protestujícím lidem se přímo do očí vysmívala. Strážníci městské policie se rozhodli věc ještě před příjezdem státní policie „vyřešit“ tím, že Pavla Hlávku rychle spacifikují, a to aby se patrně a evidentně poté právě státní policisté na nic neptali, rovnou Pavla Hlávku napomohli naložit a věc bez diskuse uzavřeli. Pavel Hlávka byl násilím strážníků městské policie a následně policie státní předveden k výslechu do Bartolomějské ulice v Praze, ke strávil tři hodiny, aby jej, dle jeho slov, následně bez jediného slůvka či omluvy a vysvětlení opět pustili. Osobně jsem na něj nejméně hodinu čekal před vstupem na stanici.
 

Porušení zákona na ochranu osobních údajů

Závěrem další neméně důležité pochybení strážníka městské policie!

Ve videu je po dost dlouhou dobu vidět rozmazaná část obrazu. Za rozmazáním je k veřejnosti čitelně otočený vyplněný protokol strážníky městské policie obsahující osobní údaje Zdeňka Ponerta, jako jsou jméno s příjmením, adresa trvalého pobytu a zejména jeho celé rodné číslo. Strážník městské policie tak po celou dobu tyto osobní údaje ukazoval veřejnosti, mě nechával je natáčet, čímž se dopustil, jako úřední osoba, porušení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Za sebe proto rozhodně doporučuji, kromě stížnosti, podat na strážníka nebo strážníky městské policie trestní oznámení. Video bez rozmlžení údajů bude předáno Zdeňku Ponertovi jako důkazní materiál a spolu s tím mu pomůžeme, pokud bude mít zájem, rovněž právně, stejně tak jako pomůžeme Pavlu Hlávkovi.
 

Otevřená diskuse

Otevřené diskuse můžete využít jak pod tímto článkem, tak v našem společném interFóru, kde jsou zároveň odkazy na příklady dalších pochybení městské policie.
 

Aktualizace 29.10.2016, 22:45

Policie nesmí žádat předložení dokladů, aniž by pro to měla zákonný důvod. Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Brně v případu právničky Zuzany Candiglioty, která se ve vlaku odmítla legitimovat, a strávila proto dvě hodiny na služebně. Soudce jednání policie označil za nezákonné. Jihomoravská policie již podala kasační stížnost, informuje IDNES.CZ. Zdá se tedy, že Pavel Hlávka na místě skutečně absolutně věděl, co říká, čímž doplnil drobnou mezeru ve vzdělání v této věci i mně co by autorovi článku. O faktum požádáme server IDNES.CZ, popřípadě přímo právničku.

Zítra ve 13:00 hodin se osobně setkáme se Zdeňkem Ponertem, se kterým jsme dnes telefonicky hovořili o sepsání stížnosti a trestního oznámení a pokusím se jej zároveň přesvědčit, aby, kromě tohoto, podal vyloženě na strážníky městské policie žalobu, neboť jak víme z praxe, stížnosti se shazují ze stolu a trestní oznámení, co by případy, odkládají. Při podávání žaloby však bude třeba služeb advokáta, kdy se pravděpodobně obrátíme na Vás, čtenáře, od kterých budeme potřebovat pomoc. O průběhu záležitosti Vás budeme samozřejmě průběžně informovat.

 

Aktualizace 30.10.2016, 01:45

Zdá se, že se jedná o známé firmy. Ing. Holubec a paní Makalová mají v bezdůvodném zadržování lidí evidentně zálibu. Jakoby toho veřejného (sebe)ponižování za sebou neměli dost. Známý YouTuber MikeJePan, mimo jiné, sem tam upozorňuje na protiprávní a skutečně nesmírně stupidní jednání mnohých strážníků městské policie, na čemž se dá, jak je vidět z jeho evidentně úspěšné podnikatelské činnosti, postavit poměrně funkční a jistě i výnosný byznys. Nakonec proč ne, když to jde?

Parafráze komentáře MikeJePan z 29.10.2016, 20:55: „Makalová a Ing. Holubec v akci jako Agenti 007.”

Sledujte nás

Martin Mojmír

Shledáváte naši práci, alespoň do určité míry, za společensky prospěšnou až potřebnou? Pokud je Vaše odpověď kladná, zvažte, prosíme, svoji podporu, bez které se vzhledem k faktu, že nejsme nikým jiným než Vámi, našimi čtenáři a podporovateli, placeni a ani nemáme nárok na pobírání žádných dotací, neobejdeme. Jen pro udržení našich webových stránek online na internetu je potřeba měsíčně vybrat alespoň 1.800 CZK nehledě na finance potřebné pro naši další související a výhradně dobrovolnou aktivistickou činnost...

Na září 2019 jsme vybrali 1.300 CZK. Kolik a na jakou naši konkrétní činnost je potřeba měsíčně vybrat, se dočtete v pravém sloupci webu. Vězte, že bez Vaší pomoci to dlouhodobě nedáme. Více informací, proč potřebujeme Vaši pomoc, se dočtete ZDE. Pro informace, na co a jak přispíváte a kolik je pro tu kterou konkrétní práci potřeba, přejděte SEM. Starší agendy naší práce najdete ZDE, nový úkolník Redmine ZDE.

Použít můžete transparentní bankovní účet: 55555521 / 2010, popřípadě účet běžný: 55555513 / 2010.
Pro platby ze zahraničí použijte IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP.
Za jakoukoli finanční, ale i případnou aktivní dobrovolnickou činnost, předem srdečně děkujeme.
Martin Mojmír
Sledujte nás

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na výpočetní techniku a jazyky studoval dále psychologii, sociologii a jazyk český. Věnuje se v současné době zejména IT, telekomunikačnímu a investičnímu poradenství, futurologii, sociologii, ekologii a lidskému stravování. Martin je zároveň příznivcem, sympatizantem a propagátorem tzv. Zdrojové ekonomiky, co by udržitelného socio-ekonomického modelu, provozovatelem projektů DuchDoby.CZ, ZeitgeistMovement.cz, JinéMédium.CZ, interForum.cz a řady dalších.

Martin Mojmír

97
Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Podotýkáme, že komentáře jsou nejprve předkládány redakci ke schválení, aby tato posoudila jejich relevanci a morální a etickou nezávadnost. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci.

avatar
7500
37 Comment threads
60 Thread replies
6 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
61 Comment authors
Martin MojmírJan StránskýMartin BöhmHynekgugga Recent comment authors
  Odebírat  
Možnosti upozorňování:
Tomáš
Anonym
Tomáš

Předem zdravím,zhlédl jsem video kde se k zákroku vyjadřuje blondýna za MP, tvrdící že policisté p.Hlávka vyzvaly k prokázání totožnosti podle Zákona č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii , § 12 (2) c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11) což mu i zdělily i když laxně a to jen proto že předešlé úřední jednání s p.Ponertem jim nevyšlo podle představ, chtěly svůj bič uplatnit podle b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu, tím myšleno že p.Hlávka zasahoval do úředního jednání které ovšem sám strážník ve 2:29 slovy ukončuje. Pokud toto soudní řízení nedopadne pro p.Hlávku dobře tak si troufám říct už jen „nohy na ramena a pryč z tohoto státu“

občan
Anonym
občan

Tady je další video s tím měšťákem o pár dní později:https://www.youtube.com/watch?v=D1WkUwP0_j4 Podle mě je ten měšťak vypatlanej debil ,už jenom to jeho arogantní chování a navíc nezná zákony!Jinak musím říct, jakýho máme ministra vnitra tak takovou máme policii.Chovanec jaky taky arogantní hlupák,s chováním řeznickýho psa.

občan
Anonym
občan

Omluva:to video není z letošního roku ale z roku 2011.Z toho rozrušení jsem se spletl.

Martin
Anonym
Martin

Hledáte pouze chyby strážníků, nikoli pana Hlávky. udělám dle mého názoru stručný výčet. Pochybení strážníků: ze začátku nevyužívali slov „Jménem zákona“, což je opravdu detail. dále nesdělili možnosti odepření vysvětlení. Pochybení p. Hlávky: pravda, že se nemusí prokázat OP, ale musí udat minimálně jméno, příjmení a datum narození, co já vím (neprovedl), po tom, co využívali strážníci práva osobu předvést, bránil se a mírně škubal (strážník tedy zabraňoval výtržnostem a využil určitého chvatu, za to si p. Hlávka mohl sám)

Jako poslední mě napadá mírně opravit autora textu:

Povinnosti strážníků
§ 8 (1) Strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, jestliže
b) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo
c) je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit.

Strážník není povinen něco provést, nestojí zde, že nemá právo něco provést.

gugga
Anonym
gugga

Jestliže je výzva nezákonná, tak on nemá důvod sdělovat své jméno. To je základ. Krom toho jeho jméno řekli jeho přátelé, a dosvědčili to, takže už tím byla výzva splněna, i když to nemuseli dělat.

Honza
Anonym
Honza

Naprosto v pořádku zákrok a ten lempl doufám dostal ještě nějaký flastr. Pakliže už dojde k nějaké výzvě, jste POVINNI uposlechnout!
Vaše práva, ty vás zajímají pořád, ale povinnosti, to už zapomínáte co? Doufám, že jednou u něčeho takového budu osobně a někdo z těch lidí, co pořád brečí, jak Policie je strašná taky.
Takže chválím strážníky a jen tak dál.

Honza
Anonym
Honza

Děkuji, ale vaším doporučením se řídit nepotřebuji, já to znám velmi dobře. Výzva byla, zákrok naprosto v pořádku, jen tak dál.
Naopak, zákrok trval déle, než měl, MP měla být rychlejší, ráznější a o dost důraznější při kladení aktivní obrany toho lempla.
Suma sumárum, chválím MP za tento zákrok.

Lumír Jurošek
Anonym
Lumír Jurošek

Dobrý den. Achich, to je fakt tristní! Nestačí jen nastudovat , ale pak v praxi použit a to bych rád viděl Vás važený pane, jak by jste vše bravůrně zvládl, na místě těch strážníků?! Ono kritizovat, je vždy lehčí a to podstatně, než prosazovat nějakou obecně platnou normu, potažmo zakotvenou v zákoně! Pořádek je pro mnoho lidí nepopulární! Už jen taková drobnost, kdy kuřák dokouří a odhodí vajgl, kde ho zrovna napadne. Jednou je strážník úřední osobou, tak se podle toho musíme chovat! Jestliže toho nejste schopen, je něco špatně s Vaší socializaci? A že máte u svého jména výčet všeho, čemu se věnujete! Bloger, žurnalista, etik, atd, atd!!!! A dělá Vám problém se řídit pravidly? Hm, ono to chce silnou osobní morálku a tu Vám bohužel žádné vzdělání nezajistí! Ten pán byl dost hysterický. Výzvá je už to, že strážník, policista, opravněná osoba, vyzve k prokázání totožnosti! Prokázání totožnosti se odvíjí od situace na místě! Je – li člověk na shromáždění a je vyzván k předložení dokladů, má tak bez řečí učinit. Je to úřední jednání! Zkuste předstoupit před soud při líčeni a na výzvu soudce, odmítnout prokázat svou totožnost! Ten Vám dá co proto! Občan má právo si stěžovat, ale až posléze! Občan nemůže dle své libovůle rozhodovat, zda úřední osobě při výkonů práv vyhoví, či nikoliv. A hlavně, neříkejte někomu, že je nevzdělán, nebo že nemá pravdu! Otázká je, nakolik jde Vaše vzdělání s inteligenci, cž jsou dvě samostatné veličiny a ta pravda! To je jen relativní pojem. Trošku lekce z práva pro střední školy. Kolik morálky, tolik zákonů! S morálkou jsme tady na tom evidentně hodně blbě, Viďte? A jak by to teda mělo vypadat podle Vás? Celkem by mě to zajímalo, co by jste udělal lépe?! Jinak, avšak s podobným výsledkem to zvládne každý, kdo se do toho odváží pustit. A ta svoboda, jde ruku v ruce s morálkou a inteligencí občanů. To se Vám to kritizuje a vykřikuje a Víte vůbec proč? Ano pane, tzv. Demokracie. Být tady diktatůra, tak mnoho lidi tady by přece už dávno někde zmizelo a nějaký internet!!!!! To ani náhodou. Tak jestli jste dával ve škole pozor a utrpěl jste drahé vzdělání, tak se z toho otřepejte, dejte si studenou a horko sprchu a pak začněte pracovat na tom, aby lidé v této společnosti byli lepšími lidmi, aby zákony začaly ubývat, protože prostě nebudou zapotřebí, aby se dospělý člověk na veřejnosti choval vůčí úředním osobám tak, aby je svým hrubým jednáním nenutil k využití pravomocí vyplývajících z ustanovení zákona. Vše je to prostě jen politika a záměr. Co společnosti pomůže kritika oprávněného zákroku MP? A co takhle se zasadit, aby v potravinách nebyl glukozo – fruktozový sirup, aby se chemicky přestaly ošetřovat plodiny, aby z potravin co nejvíce zmizely alergény, tavici soli, konzervanty. Aby prostě vítězila vzájemnost lidí, nad tím, kdo koho více přečůra, podvede, zesměšní. Ale jestli Vám k spokojenosti stačí tohle laciné „pavlačové“ handrkování, pak bohužel není o čem diskutovat.

Hynek
Anonym
Hynek

Zhlédl jsem video a jsa rozčarován (mám právnické vzdělání), co všechno je v „demokratickém státě“ možné, mě zajímá, jak celá záležitost dopadla? Jde důvodně o fatální selhání jedinců a několikero porušení zákonů , a to nejen ze strany „měšťáků“, ale dokonce i dost možná ze strany přivolané PČR. Bylo podáno trestní oznámení? S jakým výsledkem?

Jan Stránský
Anonym
Jan Stránský

Dobrý den,
snažil jsem se najít jak nakonec a jestli vůbec byla městská policie potrestaná, ale bez úspěchu. Tak se tážu tady, nevíte někdo zda-li byl vynesen nějaký verdikt? Postupovala policie správně?