Když se Vás COPYTRACK GmbH pokouší vydírat

Deutschland über alles a v našem případě pěkně rovnou nad platnou legislativu ČR. To si patrně myslí německá organizace COPYTRACK GmbH, která nás obviňuje z porušování autorských práv, přičemž od nás chce kromě peněz vylákat některé osobní údaje (přinejmenším IP adresu) tím, že se přihlásíme kamsi do jejich administrace, kde máme snad potvrdit vůči této nebo jejich klientovi jakousi pohledávku. Ta však reálně neexistuje.

Prostor pro Váš odkaz

Komunikace s COPYTRACK GmbH

Toto je originál příchozí text od COPYTRACK GmbH. COPYTRACK GmbH nám napsali v angličtině. Vzhledem ale ke způsobu oslovení, resp. nelegitimnosti jejich požadavku, jsme se rozhodli reagovat v jazyce našem.

Prostor pro Váš odkaz

Hezký den,

dané Vámi prezentované soubory se na našich serverech nenachází. Zároveň v České republice komunikujeme v českém jazyce.

Děkuji za Váš kontakt.
 

S přáním zdraví a pozdravem Martin Böhm

ICT servis & poradenství, krizový management,
rehabilitační psychologie a datová žurnalistika

(+420) 774 888 XXX, xxxx.xxxx@xxxx.cz
mojeretence.cz | ictx.cz | etiq.cz | martinbohm.cz

Komunikace prostřednictvím tohoto e-mailu
může být bez potvrzování transparentní.

Zara (COPYTRACK GmbH)
Feb 29, 2024, 11:16 GMT+1

Dear Sir/Madam,

Thank you for your feedback.

Unfortunately, our records show that you have used the image.

-> Please find the screenshots attached to this email.

-> We understand that you do not wish to have anything to do with a copyright infringement and further believe you are not guilty. However, the image has been published on your website, making you – and no one else – liable in front of the court.

In case you cannot provide exculpatory evidence, we have to insist on payment of damages on behalf of our customer.

You can log in comfortably and securely at https://portal.copytrack.com/ by entering your case ID BFDFBE. There, you can pay for compensation costs or purchase a valid image from the photographer.

Thanks in advance,

Legal Department

COPYTRACK GmbH
Saarbrücker Straße 18, 10405 Berlin
Germany

Phone: +49 – 30 – 809 33 29 10
Fax: +49 – 30 – 809 33 29 99

Registry: AG Berlin Charlottenburg

HRB 173269 B
Domicile: Dresdener Str. 31,
10179 Berlin
CEO: Marcus Schmitt
VAT-ID: DE305466114

Prostor pro Váš odkaz

Drazí COPYTRACK GmbH.

1. Dané obrázky se na našich serverech nenachází. Pokud byly na našem webu zobrazitelné, pak jejich umístění je, bylo nebo mohlo být na stránkách / serverech třetí strany.

2. Obrázky, které se na našich serverech nachází, běžně odkazují na jejich zdroje (pokud tomu tak není, mohlo být odkazování opomenuto nebo odstraněno vlivem zneužití zdrojového kódu použitého redakčního systému / šablony hackerem, čili třetí stranou). V každém případě po upozornění na možný problém, a to už jakýkoliv, se k věcem stavíme čelem a záležitosti promptně řešíme, což bylo učiněno nyní prakticky okamžitým vymazáním celého článku, jenž dle Vašeho tvrzení dané obrázky obsahoval.

3. Jako nezisková iniciativa ETIQ.CZ, z.s. zaměřená, mimo jiné, na žurnalistiku (vizte stanovy) využíváme mediálního zákona, při kterém je při uvádění zdrojů zobrazování obrázků v České republice přípustné a legální. Tuto praxi v České republice používají všechny mediálně zaměřené servery včetně toho našeho. Vzhledem ke znění příslušného zákona a/nebo navazujících pravidel nevzniká pro Vás na jakoukoli náhradu nárok.

4. Vaši organizaci neznáme, do žádných serverů třetích stran se přihlašovat ať už jen z bezpečnostních důvodů nebudeme. V každém případě jsme si jisti, že pokud by se jednalo o regulérní záležitost, zajisté byste si před našim kontaktováním znění příslušných zákonů nastudovali, dali do souvislostí s svůj požadavek formulovali jinak. Vzhledem k Vašemu požadavku se domníváme, že se z Vaší strany nemusí, ale také může jednat o standardní scam, čili podvod / fishing snažící se pouze vylákat z neznalé oběti peníze.

5. Sami připouštíte, že chápete, že si nepřejeme mít s porušováním autorským práv nic společného. Nejen vzhledem k našemu zaměření uvedeného přímo ve stanovách naší iniciativy a mediálnímu zákonu tomu tak také je. Z naší strany, na čemž trváme, k žádnému porušení autorských práv nedošlo. Na základě Vašeho kontaktu jsme záležitost ani nijak hloubkově neprověřovali a jednoduše článek, jenž je našemu hlavnímu účelu de-facto nevýznamný, rovnou odstranili. To pro rychlé uzavření celé věci.

6. Vámi zaslané materiály nazývané jako důkazy nebudeme ani potvrzovat, ani vyvracet se sdělením, že takové dokazování v době Photoshopů, GIMPů a podobných / dalších softwarů nebo technik není příliš relevantní.

7. V demokratické společnosti nese důkazní břemeno ten, kdo něco tvrdí a nikoli ten, kdo se hájí, anebo třeba nedělá vůbec nic. Zároveň o (ne)vině nerozhodujete Vy, nýbrž soud. Pokud se domníváte, že tato záležitost k soudu patří, můžete této možnosti využít. My v takovém případě využijeme možnosti medializace celé věci, kdy transparentně po celou dobu řízení budeme naši českou společnost, a eventuálně i po překladech společnost zahraniční, prostřednictvím článků a diskuzí intenzivně v tématu udržovat informovanou. Nicméně jsem přesvědčen, že pokud jste těmi, za kohož se vydáváte, k takovému kroku z Vaší strany nedojde, že věci (po)rozumíte, jde Vám o něco jiného (primárně o zastavení zobrazování daních snímků) a záležitost tímto uzavřeme k oboustranné spokojenosti.

Děkujeme Vám za kontakt, z naší strany považujeme záležitost s odkazem na platnou legislativu ČR za tímto vyřešenou. Pokud pro Vás budeme moci udělat cokoli relevantního, neváhejte nás kontaktovat. Na relevantní záležitosti, např. nabídku oboustranně přínosné spolupráce, reagovat budeme. V opačném případě se omlouvám, ale musíme se věnovat naší práci, vizte zaměření dle stanov naší iniciativy.

S přáním zdraví a pozdravem Martin Böhm

ICT servis & poradenství, krizový management,
rehabilitační psychologie a datová žurnalistika

(+420) 774 888 XXX, xxxx.xxxx@xxxx.cz
mojeretence.cz | ictx.cz | etiq.cz | martinbohm.cz

Komunikace prostřednictvím tohoto e-mailu
může být bez potvrzování transparentní.

Zara (COPYTRACK GmbH)
Mar 4, 2024, 11:18 GMT+1

Dear Sir or Madam,

Thank you for your message.

However, we have provided you with sufficient proof that the image of our client was visible under your domain address. Therefore, you are responsible for the copyright infringement. If you possess a valid license or written permission please share it with us, and upon verification, we will close the case.

If you were using the image without permission, the compensation to our client has to be paid. Please be reminded that if you will refuse to cooperate with us we will be forced to hand this case over to our partners, and they will take other actions to protect the rights of our client.

Thank you for your cooperation.

You can easily pay by visiting us at https://portal.copytrack.com/ and entering your case ID to follow our payment request there. Through the portal you can also pay by bank transfer and a full invoice/receipt will be issued at the end of the payment process.

Best of regards,

Legal Department

COPYTRACK GmbH
Saarbrücker Straße 18, 10405 Berlin
Germany

Phone: +49 – 30 – 809 33 29 10
Fax: +49 – 30 – 809 33 29 99

Registry: AG Berlin Charlottenburg

HRB 173269 B
Domicile: Dresdener Str. 31,
10179 Berlin
CEO: Marcus Schmitt
VAT-ID: DE305466114

Od té doby, a to zejména z důvodu ignorace našich argumentů v souvislosti s neschopností posloupné diskuze, pochopitelně nereagujeme, přičemž nás COPYTRACK GmbH, a to i přes nesmyslné stanovení jakéhosi deadlinu k úhradě, neustále bombardují s upomínkami nutícími nás se přihlásit do jejich systému a tam snad cosi potvrdit. To i přes stanovení data, do kdy podle nich si máme zvolit, jakým způsobem úhradu provedeme. Pochopitelně se ale nikam z výše uvedených důvodů přihlašovat nebudeme, stejně tak jako se nemáme s COPYTRACK GmbH nadále o čem bavit. Dnes jsme si zároveň copytrack.com zablokovali.
 

Autorský zákon v souvislostech

Tak v první řadě spadáme pod zpravodajské služby, resp. média. Jako politicky nekorektní magazín a blog, resp. žurnalistický server, se na nás v rámci autorského zákona vztahuje, mimo jiné, následující znění.

Autorský zákon - obrázek

121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, znění od 1.1.2024)

§ 34 Úřední a zpravodajská licence

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije

b) dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu,

c) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku nebo jeho překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze i jinak užít; převzetí ani jiné následné užití podle tohoto ustanovení však není přípustné, je-li zapovězeno,

v případech podle písmen b) až d) je vždy nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen, ledaže je to v případech podle písmen b) a d) nemožné.

V případě článku, jenž jsme neprodleně, a to ačkoli jsme nemuseli, avšak rozhodli se tak učinit z důvodů uvedených výše při komunikaci s COPYTRACK GmbH, odstranili, bylo autorství obrázku, jak bývá naším zvykem, uvedeno. Byl uveden název serveru, ze kterého byl obrázek sdílen / zobrazován, tedy název autora včetně uvedení webového zdroje. Jak se ale zdá, při dokazování COPYTRACK GmbH se tito rozhodli sjet na scestí pravděpodobnou úpravou svých screenů grafickým programem, prostřednictvím kterého toto uvedení autorství odstranili a předložili nám k vyjádření. Vyjádřit se však již není k čemu. V první řadě okamžitě a bez bližšího zkoumání jsme pro zastaralost a bezpředmětnost rovnou odstranili celý článek. V každém případě i kdyby autorství uvedeno nebylo, „náprava” ve formě vymazání celého článku byla sjednána takřka okamžitě nehledě na (ne)legitimnost daného „požadavku”. Stručně řečeno – na bližší zkoumání pro nás nikterak významné věci jsme neměli čas ani zájem.

Vypadá to však, že COPYTRACK GmbH má eminentní zájem na našem vydírání, při kterém se za každou cenu z naší neziskové iniciativy snaží vylákat peníze. Částku neuhradíme jednak proto, že jsme zcela v souladu s platnou českou legislativou, které je součástí, mimo jiné, zmiňovaný autorský zákon, a jednak z toho důvodu, že úhradou nelegitimního poplatku bychom za 1. uznali své jimi domnělé porušení a za 2. by COPYTRACK GmbH mohli vůči nám rozjet masivní kampaň zahrnující další a další případné obrázky a podněty aneb tímto by to neskončilo.
 

Žurnalistická činnost / licence

Kromě uvedení si na nás, ale i třeba na Seznam.cz, Novinky.cz, Českou televizi, CNN Prima News a tisíce dalších ať už mainstreamových, anebo alternativních médií, vztahujících se mimo jiné bodů b) a c) § 34 Úřední a zpravodajské licence Autorského zákona, se odkážeme na Výpis ze spolkového rejstříkuplatné stanovy organizace provozující náš server duchdoby.cz ETIQ.CZ, z.s. Toto potvrzeno registrací u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 64652.

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

c) investigativně žurnalistická a blogová činnost

Článek VII. Vedlejší činnosti Spolku

2.3. investigativně žurnalistická a blogová činnost;

Tímto považujeme vše za řádně doložené, podrobnosti vizte zdroje na konci článku, přičemž tento článek budiž napsán rovněž jako návod pro ostatní případné vydírané servery podobnými organizacemi nebo kýmkoliv jiným, aby tyto věděly, jakým způsobem se mohou legální cestou bránit a co udělat pro to, aby se mohly svobodně, což by mělo být v rámci demokratické společnosti samozřejmostí, vyjadřovat. Před vydáním článku jsme jeho obsah pochopitelně komunikovali s našimi partnery z oblasti českého a mezinárodního práva.

V neposlední řadě uvedeme, že bude-li s námi záležitost řešena právní cestou a pokud protistrana své řízení nakonec i po letitých odvoláváních se ke kompetentnějším vyšším instancím prohraje, rozhodně zvážíme § 345 Trestního zákoníku 40/2009 Sb. Křivé obvinění, načež naopak my budeme vymáhat odškodnění po žalujícím. Vše pochopitelně budiž patřičně průběžně medializováno a tentokrát už nejen u nás.
 

Pod záštitou moderní dekadence

Když si to shrneme, celá záležitost se má točit kolem jediného snímku do ženských šatů oblečeného pravděpodobně trans homosexualisty (politického LGBT-BFLMPSVZ+ snad ještě člověka, nikoli homosexuála, proti kterým nemáme ale absolutně nic), jenž byl zobrazen v rámci stručného komentáře jisté události na našem webu, a to aniž by vůbec byl uložen na našem serveru, ačkoli COPYTRACK GmbH se toto snaží tvrdit. Kdybychom věděli, že to s COPYTRACK GmbH bude takto „zajímavé”, článek bychom nemazali a naopak jej ponechali jako jeden z důkazů našeho tvrzení. A předně proto, že nespravedlnosti se nemá ustupovat. V rámci redakce se nicméně domníváme, že beztak tento pokus, jehož účelem je spíše jen vynasnažit se vylákat scamem z nás peníze, skončí ještě u několika zastrašujících mailů ze strany COPYTRACK GmbH, které ale už vzhledem k naší blokaci domény copytrack.com neobdržíme. Nic dalšího se totiž vzhledem k jasnému znění autorského zákona, resp. platné legislativy dít nemůže a pokud bude, no tak se hold budeme soudit a společnost o celém průběhu průběžně informovat. To se nebude moct dát nic jiného dělat.
 

Prostor pro Váš odkaz

Související prvky

# Otevřená diskuze: https://forum.ictx.cz/viewtopic.php?t=843
# Přiložené důkazy: archiv.ictx.cz (heslo archivu 00001010123*)
# Zdroje obrázků: Nadpis flickr.com (CC BY-SA 2.0)
# Legenda článku: https://redmine.ictx.cz/issues/779 (admin / 42)
 

Líbí se článek?

Pomozte nám s umořením nákladů na jeho napsání a publikaci, jejichž výši se dozvíte výše z Legendy článku. Čísla účtů nebo QR kód najdete v menu napravo pod Prosbou o podporu. Pro identifikaci příspěvku uveďte do zprávy pro příjemce text „DAR DDCZ 31345”. Tím projevíte reálný zájem a podpoříte nači činnost. Děkujeme!
 

Nelíbí se článek?

„Zkorumpujte” nás! Ozvěte se přes kontaktní formulář s návrhem ceny za jeho odstranění, eventuálně s návrhem ceny za to, že se tématu nebudeme věnovat vůbec. To třeba i anonymně. Není nic, na čem by se nedalo domluvit. Peníze budou použity pro jiná témata. Ostatně tak to přeci v kapitalismu chodí, nebo ne?

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.