OSVDJP 2234-2240 P5 gratuluje a děkuje členům SVJ k zodpovědnému rozhodnutí ve věci revitalizace (aktualizováno)

Před cca třemi týdny některým z nás byl doručen do poštovních schránek dopis odeslaný Výborem SVJ našeho domu, jehož obsahem byl, kromě informace o negativním výsledku korespondenčního hlasování ve věci schvalování revitalizace, souvisejícího financování, navýšení fondu oprav a zplnomocnění výboru, rovněž opět prázdný, takřka bezduchý pláč na špatném hrobě. Opět velice snadno si vysvětlíme proč.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Než přejdeme k reakci na dopis, dovolíme si, co by samozvaný Odbor SVJ, pogratulovat a srdečně poděkovat všem členům našeho společenství, kteří k rozhodování o revitalizaci podmíněné předlužením našeho domu na nejméně 25 let přistoupili zodpovědně tím, že daný návrh Výboru SVJ a Kontrolní a revizní komise v celém rozsahu zamítli svým negativním hlasem, anebo zdržením se hlasování. Právě vlivem v podstatě nezastavení našeho společného majetku se v budoucnu nedostaneme do více než možné hrozící dluhové pasti, ze které by mohla být jinak cesta ven jen velmi obtížná, ne-li přímo nemožná. Skutečně velmi vám těmto všem děkujeme za takové rozhodnutí!
 

Rozbor dopisu od Výboru SVJ

Vážení vlastníci,

v prosinci 2018 se konalo 11. shromáždění vlastníků, kde se mimo obvyklé body měla projednávat a schvalovat revitalizace našich domů. Vzhledem k tomu, že na shromáždění nebyl dostatečný počet vlastníků, tj. dvě třetiny všech vlastníků, aby mohl být tento bod projednáván, vyhlásil výbor SVJ korespondenční hlasování k revitalizaci našich domů, které probíhalo od 12. prosince s termínem pro odevzdání hlasovacích lístků do 27.12.2018.

Po ukončení hlasování výbor shromáždil a 28.12.2018 zaevidoval všechny odevzdané hlasovací lístky. Výsledky byly předběžně vyhodnoceny a hlasovací lístky byly předány firmě Jung real s.r.o. ke zpracování v elektronické podobě.

K důvodům, proč nebyl bod o rozhodování SVJ o revitalizaci projednáván na shromáždění, a co vše nekorektního toto hlasování provázelo, jsme se již vyjadřovali v předchozích našich článcích a proto se nebudeme opakovat.

Je politováníhodné, že vzhledem k tak zásadní věci jakou je revitalizace domu, tolik vlastníků neprojevilo ani minimální zájem o rozsah připraveného projektu, v němž bylo zahrnuto vše, co je potřeba v našich domech zrekonstruovat. A od toho se odvíjela prezentovaná projekční cena. Skutečná cena by byla teprve soutěžena. Všichni vlastníci měli možnost se dotázat k jakémukoli bodu revitalizace, přijít na schůzi výboru a podobně. Toto kromě pracovní skupiny složené též z vlastníků, kteří nepracují ve výboru ani KRK, učinilo jen velmi málo lidí.

Podle názoru našeho, ale též názoru několika desítek společníků, se kterými jsme o projektu a hlasování o něm hovořili, je to právě naopak. Všichni vlastníci měli skutečně možnost se dotázat k jakémukoli bodu revitalizace, přijít na schůzi výboru apod., ovšem mnozí tak neučinili, neboť pro ně byly zprávy prezentované Výborem SVJ a revitalizační firmou dostatečné… Zájmem vlastníků je zkrátka náš bytový dům nezadlužovat.

Je to škoda, když vidíme, že většina domů na sídlišti i jinde se revitalizuje nebo již mají revitalizaci za sebou.

Jinými slovy „když Pepíček půjde a skočí z okna, tak půjdeme za ním a skočíme z něj také”? Přesně takto reagují děti, které chtějí často bezmyšlenkovitě dělat totéž, co vidí dělat své vrstevníky, aniž by se nad tím logicky zamýšlely; načež vzhledem k tomu, že těmto rodiče vlivem svého dílčího selhá(vá)ní ve výchově problematiku dostatečně nevysvětlují, se takové chování přirozeně přenáší do dospělosti. Nejde o nic zvláštního, to je jednoduchá psychologie. Domníváme se, že bychom měli mít na víc; zvlášť v době, kdy někteří členové Výboru SVJ a KRK mají akademické tituly. Situace jiných, cizích domů se s domem naším zkrátka nedá vůbec srovnávat.

Místo toho, aby si někteří vlastníci zjistili skutečný stav věci, přišli se dotázat, nebo dávali podnětné dotazy, tak píší hromadné dopisy a neustále něco haní, aniž by kdy dali nějaký konstruktivní podnět nebo připomínku.

Tito někteří vlastníci mají s Výborem SVJ a Kontrolní a revizní komisí své letité bohaté zkušenosti (viz znovu některé předchozí články), skutečný stav mnohých věcí znají a tudíž se buď nemají nač tázat, anebo pokud tak (slušně) učiní, je jim velice neslušně ze strany Výboru SVJ a/nebo KRK reagováno, jak jsme si ostatně prokázali též v některých z dřívějších článků. Kdyby se Výbor SVJ s KRK chovali k těmto některým vlastníkům slušně, situace mohla být dnes naprosto jiná a Výbor SVJ tak nemusel reagovat tímto charakteristickým způsobem.

Jejich dopisy a různé výzvy mají vyloženě zlostný až nenávistný podtext. Nevíme, co je smyslem těchto útoků, zejména vzhledem k tomu, že v uvedených dopisech a výzvách jsou uváděny pouze polopravdy. Je jednoduché cíleně napsat A, ale již k tomu nepřidat to B, takže předaná informace vyzní úplně jinak.

Pokud mají naše dopisy a různé výzvy vyloženě zlostný až nenávistný podtext a jsou-li Výborem a/nebo KRK SVJ považovány za polopravdivé, nedovedeme si pak vysvětlit, proč Výbor společně s KRK SVJ na nic konkrétně a jasně nereagují. Proč setrvávají stále pouze v obecné a osobní rovině. Někoho nařknout a urazit je snadné; prokládat ale tvrzení argumenty, to je to, co jako členové a Odbor SVJ požadujeme, avšak dosud se tak ze strany Výboru SVJ a KRK příliš neděje. Co je smyslem těchto nikoli útoků, nýbrž sdělování podnětných názorů a někdy i faktů? Na to je snadná odpověď. Jejich obsah. Aby se spoluvlastníci zamýšleli nad tím, co jim je podsouváno; aby poznali, že mince má dvě strany a to kromě rubu i líc. Píšeme A a toto A podkládáme B, čímž se předaná informace, na rozdíl podle našeho názoru ta od Výboru SVJ a/nebo KRK SVJ, stává ucelenější. Dá se totéž říci i o zprávách Výboru SVJ a/nebo KRK?

Pro informaci těm vlastníkům, kteří uváděli, že výměna oken v bytech je zbytečná, že nejsou tak stará a podobně, sdělujeme, že se výboru neprodleně po zjištění předběžného výsledku korespondenčního hlasování ozvali dva vlastníci s požadavkem na výměnu oken, protože je mají v havarijním stavu.

Což přeci pouze potvrzuje naše tvrzení, neboť dva vlastníci ze cca 170 (?) činí krásných 1,18 %. Nebo ne? Budeme kvůli tomuto směšnému procentu, anebo třeba i deseti vlastníkům, zadlužovat celý dům 80 miliony? To dámy a páni akademici ve Výboru SVJ a KRK nemyslíte vážně, že ne? To ale není vše. Výbor SVJ si nyní, protože je nemá, zoufalým způsobem snaží zajistit vyšší číslo tím, že společně s touto zprávou umístil na nástěnky našich vchodů výzvu, aby se přihlásili další vlastníci, kteří mají špatná okna. Co toto vypovídá, si snad už každý domyslí sám.
Výzva k nahlášení špatného stavu oken
Výzva je „zajímavější” o to, že před nedávnem jsme všichni vlastníci dané posuzování již absolvovali a jistě za něj našimi společnými penězi i zaplatili. Proč má být stav oken posuzován po takto krátké době náhle znovu a tedy za něj máme i znovu platit, je otázkou pro nebystré, nikoli však pro nás…

V dalších případech nám známých okna nefungují tak, jak by měla – rosí se, popř. mají jinou závadu. A tyto případy asi budou přibývat. Stejně jako další závady – viz vznikající netěsnosti v plášti budovy. Toto vše mohlo být systémově vyřešeno revitalizaci.“

Vážně nedoporučujeme nechávat se (opakovaně) ovlivňovat tak průhlednými pseudoargumentacemi. Spoluvlastníci si jistě dokáží důvody nefunkčnosti a/nebo rosení oken zjistit z internetu nebo přímo od odborníků sami. Ani se nám nechce věřit, že se časem byť jakýkoli materiál opotřebuje a problémů tak nebude přibývat; zvlášť při dnešní kvalitě materiálů a práce (tato poslední věta byla ironie btw). Je pro nás přinejmenším podezřelé, že mnozí formálně vzdělaní členové Výboru SVJ a/nebo KRK tak slepě důvěřují byť jakékoli stavební či revitalizační firmě. Vlastně ani ne tak mnozí, jako všichni, neboť poměr jejich hlasování je jasný.

Nicméně výbor SVJ respektuje rozhodnutí vlastníků. V opravách a rekonstrukcích budeme i nadále samozřejmě pokračovat, a to dle stavu financí na našem účtu.

Výbor SVJ se tomuto bude věnovat v nejbližší době, aby vlastníci včas dostali potřebné informace k připravovaným akcím a mohli o nich rozhodnout.

Gratulujeme a děkujeme Výboru SVJ, že vůli členů SVJ konečně snad pochopil, přijal a bude ji respektovat; nic jiného jsme také nežádali. Přáli jsme si zejména nezadlužovat a nevystavovat tak velkému riziku platební neschopnosti v budoucnu naše společné vlastnictví, čehož bylo po našem společném úsilí docíleno a tedy se nyní, když naše zázemí již není bezprostředně ohroženo, co by redakce DuchDoby.CZ budeme moci nadále věnovat také svým věcem, pro které je tento projekt primárně určen.

Hlavně ať si nikdo nemyslí, že jsme tímto snad skončili. Opakovat stejnou chybu znovu, díky které situace za roky vygradovala až do pokusu o předlužení našeho domu, nehodláme! Nadále budeme například uvádět alternativní návrhy a postupy (konceptů) řešení uskutečňovaných Výborem a schvalovaných Kontrolní a revizní komisí SVJ. Jeden takový návrh řešení si (opět) hned uvedeme níže.
 

(Ne)zpoplatňované informování členů SVJ

Obálka doporučeného dopisu od SVJ

To co vidíte výše na obrázku, je obálka odeslaného doporučeného dopisu (týkajícího se výsledků korespondenčního hlasování o revitalizaci našeho domu) Výborem SVJ mnohým členům SVJ, kteří, a to podotýkáme, bývají doma a jsou tedy ke kontaktování na svých adresách trvalého bydliště běžně dostupní. Výbor SVJ zkrátka, kromě umístění výsledků korespondenčního hlasování na nástěnky jednotlivých vchodů, informaci rozeslal (a tím pádem ze společných peněz společenství zaplatil) mnohým jednotlivým vlastníkům zároveň poštou jako doporučené psaní. Toto jeho rozhodnutí si co by Odbor SVJ absolutně nedovedeme vysvětlit.

Pro takové informování přeci slouží a může sloužit právě (zasklená) nástěnka v jednotlivých domovních vchodech, e-mailový newsletter, v úředních hodinách kancelář Výboru SVJ, pravidelné zákonem nařízené shromáždění vlastníků či jakýkoli jiný bezplatný způsob informování, na kterém se společenství se svými volenými představiteli dohodne. Anebo tomu tak doposud přinejmenším (povětšinou) bylo.

Samozřejmě kromě A nemůžeme neuvést i B… Zájmem Výboru a/nebo KRK SVJ bylo totiž získat od patrně všech vlastníků podpisy pod toto oznámení. To je ale vzhledem k tomu, že se jedná pouze o informaci a nikoli hlasování, přeci absurdní. Za prokazatelné doručení oznámení vlastníkovi, který oznámení třeba i podepsat odmítl (viz TENTO případ), rozhodně nelze považovat odeslání doporučeného dopisu. Jediné co při odeslání takového dopisu poštou má odesílatel v ruce, je podací lístek, popřípadě po převzetí dodejka. Tyto dokumenty dokládají pouze fakt, že byl odeslán a eventuálně doručen doporučený dopis, nikoli už ale dopisu obsah. Výbor SVJ tak stejně v ruce nemá žádné potvrzení o informování vlastníka v té věci, ve které jej informovat chce. Naopak společenství vlastníků žel má v ruce záporné položky na společném bankovním účtě, což si nemyslíme, že je hospodárné a tedy pořádku.

Odbor SVJ proto navrhuje informovat členy SVJ vždy pouze bezplatně a to běžnou formou dle textu druhého odstavce pod obrázkem obálky tak, jako tomu bývalo dříve.
 

Za Odbor SVDJP 2234-2240 P5
Martin Mojmír Böhm
E-mail: osvdjp-2234-2240-p5@ictx.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Použité zdroje

# Obrázek: SHUTTERSTOCK, spravy.pravda.sk

Aktualizace článku

04.03.2019, 11:55: Doplnění informace o (ne)zpoplatňovaném informování členů SVJ

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře