Socialistické praktiky na 12. shromáždění SVJ?

Dne 11. června 2019 proběhlo 12. shromáždění SVJ našeho společenství vlastníků domu, kde se kromě standardní rutiny řešil host z firmy Vekra, výměna údajných nefunkčních oken, odvolání Výboru a KRK SVJ a nesouhlas s distribucí údajné nevyžádané korespondence do poštovních schránek vlastníků SVJ.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zápis by se měl nacházet na webových stránkách společenství a v e-mailových schránkách členů společenství odebírající newsletter. K 12. shromáždění a jeho výstupu se, opět korespondenčně prostřednictvím poštovních schránek, s členkou SVDJP 2234-2240 P5 Márií Svobodovou vyjadřuji takto:
 

Vážení vlastníci, sousedé,

dovolíme si Vám opět naší tradiční poštovně schránkovou cestou z našeho pohledu vyjádřit nekolik postřehů z posledního 12. shromáždění vlastníků jednotek konaného 11.6.2019. (Hlavně pro ty společníky, kteří se tohoto jednání z jakéhokoli důvodu nemohli zúčastnit.) Pro upřesnění společníkům – naše postřehy jsou ze schváleného zápisu ze schůze Shromáždění SVJ, ale hlavně na základě naší osobní účasti na tomto Shromáždění SVJ.

Úvodní formality začátku schůze není třeba komentovat. Pro sdělení našich postřehů nejsou podstatné. Začneme bodem č. 3 – schválení účasti hosta. V rámci tohoto bodu bylo schváleno usnesení č. 2 – „Shromáždění schvaluje p. Víška, zástupce firmy Vekra z důvodu zodpovězení dotazů vlastníků týkajících se plastových oken v bytových jednotkách”. Dle našeho soudu bylo pozvání zástupce této firmy ze strany Výboru SVJ pouze účelová, dohodnutá záležitost jak upřednostnit tuto firmu v rámci její prezentace. Ohledně servisu, případné výměny (vlastníky bytových jednotek nahlášených údajných/?/ 60 technických závad) zhruba 10-15 let „mladých” plastových oken v našem SVJ. (Dle sdělení opravdových odborníků je funkčnost plastových oken minimálně 30 a více let.) (Pro úplnou informaci společníků našeho SVJ, firma Vekra prováděla výměnu plastových oken při revitalizaci bytového domu, která nyní probíhá na proti našeho bytového domu.) Tady je na místě potřeba zmínit vyjádření některých rádoby „odborníků” přes platová okna, které bylo „vypuštěno” mezi společníky našeho SVJ (nemá smysl nikoho jmenovat, převážná většina společníků ví, odkud tato informace vzešla), že je potřeba měnit plastová okna každých 10-15 let.(?) Taková je prý jejich životnost.(?) (Cena cca 10-15 milionů.) Při takové spotřebě bude naše SVJ šetřit finance do roku 2100(?), skutečně pouze jenom na výměny oken. V horším případě se bude někdo snažit naše SVJ zase zadlužit?!

V návaznosti na bod č. 3 zmíníme i bod č. 7. V tomto bodě se hovoří o tom, že Výbor SVJ ve spolupráci s KRK(?) začal řešit nefunkčnost některých plastových oken (závad), které byly nahlášeny vlastníky bytových jednotek. V součinnosti s tímto oslovil tři dominantní firmy na trhu a vyžádal si jejich cenové nabídky. Naše otázka zní, proč nebyl výborem SVJ též pozván alespoň jeden další zástupce ze zmíněných tří dominantních stran na trhu na Shromáždění SVJ, tak jako to bylo v případě zástupce firmy Vekra? Výběrové řízení by tímto počinem dle našeho soudu získalo na transparentnosti. Ale takhle? No uvidíme, jak výběrové řízení dopadne… 🙂

Dále se zmíníme o bodu č. 9 – volba členů SVJ a náhradníků. Navrhnutí Výborem SVJ za náhradníka člena výboru SVJ nějakou melišovou (malé „m” je napsáno zcela záměrně) je neskutečné plivnutí do tváře všem slušným vlastníkům bytů našeho SVJ! Usnesením a následným schválením tohoto prolhaného individua, které vandalským jednáním v podobě strhávání zpráv z korkových nástěnek ničilo společný majetek našeho SVJ a bylo při této činnosti chyceno a ještě se u tohoto vandalského jednání chlubilo, že to dělá v rámci Výboru SVJ(?), (o tomto jednání jsme již společníky informovali v předešlých našich zprávách), které bezostyšně lhalo na domovních schůzích o neukončeném korespondenčním hlasování v rámci revitalizace (lhalo také bezostyšně mj. i na 12. shromáždění SVJ při obhajobě svého vandalského jednání) a uvádělo tak ostatní společníky vědomě v omyl (bezostyšné lhaní tohoto individua musel na domovních schůzích uvést na pravou míru korektním způsobem až pan Strnka), jsme se právě zapřičiněním výboru SVJ dostali tam, kam jsme se při volbě tohoto individua (byť zatím jenom jako náhradníka) do Výboru SVJ jako bytové společenství určitě dostat nechtěli. Možná si to ti společníci, kteří pro toto individuum na Schromáždění SVJ zvedli ruku, dodatečně uvědomí.

Nyní se dostáváme k největší „bombě” v rámci Shromáždění SVJ konaného dne 11.6.2019. Nevíme, jaké další přívlastky ohledně bodu, jenž chceme okomentovat a který se dotkl přímo nás osobně, ještě použít. Je nutné upozornit společníky, kteří nebyli přítomni na posledním Shromáždění, že toto opravdu není náš výmysl, ale že toto je holá skutečnost, která se zrodila v hlavách členů výboru našeho SVJ. Bod č. 11 – nesouhlas s distribucí prý nevyžádané korespondence do schránek (zřejmě myšleno poštovních) vlastníků SVJ. Na žádost vlastníků bylo zařazeno hlasování o usnesení týkajícího se nesouhlasu s distribucí nevyžádané korespondence vlastníkům. Zde je potřeba konstatovat fakt, že se nejednalo o žádost více vlastníků, ale pouze o žádost jednoho vlastníka. Nicméně předsedkyně výborí pí. Jana Lehká se této žádosti s neskrývanou radostí okamžitě chopila a vyhlásila usnesení č. 12. Toto usnesení bylo Shromážděním SVJ na základě hlasování schváleno. Znění tohoto usnesení je našimi slovy asi takové – „vlastník bytové jednotky 2238/12 (nemají ani odvahu tohoto vlastníka nazvat jeho jménem), ani jakýkoli jeho zástupce (zřejmě ani právní), nesmí vyjádřit vůči druhému společníkovi v podobě tištěné zprávy vložené do poštovní schránky svůj názor, myšlenku nebo postoj k probíhajícím událostem v rámci SVJ. Toto může učinit pouze na základě cenzury prostřednictvím výboru SVJ nebo KRK SVJ, který buď schválí, nebo neschválí jeho masivní komunikaci. Jakým způsobem bude tato komunikace předkládána společníkům, bude též pouze v kompetenci námi volených orgánů.” Dovolíme si upozornit, že jsme naprosto rovnocenní vlastníci bytové jednotky v rámci našeho SVJ, se stejnými povinnostmi i právy, jaké mají členové výboru SVJ, členové KRK SVJ a jaké mají i ostatní řadoví společníci našeho SVJ. Máme tedy stejné právo sdělovat své postoje a názory dalším společníkům na dění v našem SVJ. (Osobním kontaktem, e-mailem, vložením tištěných zpráv do poštovních schránek nebo i jinak – viz článek 17 Listiny základních práv a svobod.) Tedy přesně těmi způsoby, jaké používá výbor SVJ, potažmo KRK. Usnesení č. 12 dle našeho soudu tedy nemá oporu v žádném zákoně, nařízení ani ve stanovách SVJ. (A nebude ji mít ani v budoucnu po případné změně stanov, pozn. red. DDCZ.) V našich zprávách sdělujeme společníkům pouze naše osobní názory a fakta. (Někteří ze společníků mohou namítnout, že jsme v našich posledních zprávách učinili ohledně nějaké melišové urážky a osočení. Není tomu tak. Sdělili jsme společníkům jenom holý fakt o jejím „charakteru”.) V našich zprávách nepoužíváme vulgární, rasistické ani jiné nevhodné výroky, nikomu nevyhrožujeme. Pokud tedy má některý ze společníků na truto záležitost jiný názor, bude se muset s touto situací vyrovnat. V opačném případě doporučujeme využít právní cesty s následným podáním soudní žaloby na naše osoby.

V krátkosti se vyjádříme ještě k bodu č. 11 a následnému usnesení č. 12. Mezi nevyžádanou korespondenci by se tak daly zařadit též doporučené výzvy od exekutorů, policie, soudů a různých jiných úřadů a institucí. (Jsou to takové ty obálky s pruhy různých barev. Určitě je převážná většina zná.) Tuto korespondenci většina společníků našeho SVJ také zcela jistě nevyžaduje. Výhodou našich zpráv, na rozdíl od této nepříjemné, v převážné většině nevyžádané (pruhověrůznobarevné) koresponcence je to, že naše subjektivní zprávy mohou společníci, kteří je nechtějí číst, s klidným svědomím zahodit. Ano, tak jednoduché to je. Tak směle do toho!

Co závěrem k tomuto dodat? Něco tak ubohého, nízkého, nulového, bezcharakterního, čeho jsme se ve 21. století (30 let pro „převratu”) dočkali na 12. shromáždění SVJ v bodě č. 11 a v následném usnesení č. 12, jsme zažili naposledy před 30 lety za doby socialismu. V tehdejších dobách „temna” za vlády komunistů se také mocenské síly, které tenkrát vládly, snažily umlčet názor druhého člověka, který byl jiný než ten jejich. V lepším případě cenzurou, pronásledováním, kriminálem. V horším případě popravou. Lidé dříve narození si to zcela jistě dobře pamatují.

Takže soudružky a soudruzi, vy, kteří jste na 12. shromáždění hlasovali pro cenzuru a umlčení názoru druhého člověka, jste tímto svým rozhodnutím dle našeho soudu klesli až na samé dno. Na stejné dno, na jakém byly již výše zmíněné mocenské síly za minulého režimu. Čest vaší „dobře” odvedené práci.

Omlouváme se tímto ostatním společníkům, kteří se 12. shromáždění nezúčastnili, že jsme takto okomentovali toto 12. shromáždění SVJ. Zároveň děkujeme touto cestou těm několika málo společníkům, kteří měli tolik odvahy a hlasovali proti schválení bodu č. 11 a proti následnému absurdnímu usnesení č. 12 a tímto hlasováním tak vkládání našich tištěných zpráv do poštovních schránek společníkům na 12. shromáždění SVJ jednoznačně podpořili.

Ostatní body z posledního 12. shromáždění (včetně bodu, který se týká návrhu vlastníka bytu pí. Márii Svobodové o odvolání všech členů výboru i KRK našeho SVJ /neúspěšného/) najdete zcela jistě ve schváleném zápisu z tohoto 12. shromáždění buď na stránkách portálu našeho SVJ, nebo v prosklených nástěnkách jednotlivých vchodů…

Přejeme všem společníkům hezký podzim a hlavně klid v duši.
Mária Svobodová, Jiří Duffek
Přecechtělova 2238/12
jiriduffek@email.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře