Platí Stanovy společenství vlastníků domu a domovní řád pouze pro jednotlivé vlastníky, nebo i pro Výbor SVJ a KRK?

Včera, to jest v sobotu 26. ledna 2019, bylo hned několik spoluvlastníků domu ve vchodě 2238/1 ráno v 8:30 probuzeno náhlými hlasitými tupými a řezavými ránami. Zpočátku to vypadalo, že někdo v rozporu s platnými stanovami SVJ rekonstruuje, avšak posléze se ukázalo, že to může být a bylo ještě horší.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Práci nařídil Výbor SVJ

Totiž ve vchodě 2238/1 byla hned v několika bytech (v jedné nebo více šachtách), bez předchozího oznámení, vypnuta voda a zahájena výměna starého železného svislého vodovodního potrubí za nové plastové. Učinit něco takového vlastník bytu, dopustil by se porušení několika bodů platných Stanov Společenství vlastníků domu Janského / Přecechtělova 2234, Praha 5 [2] a platného Domovního řádu – od roku 2016 [2] (inkriminované body níže). Práce však nenařídil a nezahájil vlastník bytu, nýbrž Výbor SVJ za přihlížení Kontrolní a revizní komise.
 

Výňatek z platných stanov

Čl. XIII
Pravidla pro užívání společných částí

(6) Pokud je nezbytné, aby člen společenství uzavřel domovní uzávěry vody, projedná to předem s výborem nebo provozním technikem a vyžádá si jeho souhlas. Člen společenství zajistí, aby uzavření a otevření uzávěrů bylo včas oznámeno ostatním dotčeným členům společenství. To neplatí v případě havárií nebo při odvracení nebezpečných situací…

Kolega Jiří Duffek byl v daný den dotázán jedním z dotčených členů, zda neteče voda všude, anebo jen jemu…

Čl. XIII
Pravidla pro užívání společných částí

(7) Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství; při provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění stavebních prací výboru a ostatním členům společenství, a to minimálně 10 (deset) dní předem a dbát na to, aby práce byly prováděny jen v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. V oznámení uvede předpokládaný časový rozsah prací a kontaktní číslo na osobu odpovědnou za dodržování těchto pravidel…

To, že se v domě ještě nachází a někdy v budoucnu bude provádět výměna zbývajícího železného vodovodního potrubí, nám bylo sděleno prvně před cca týdnem provozním technikem panem Kočím. Ještě cca týden před tím (14 dnů zpět) byla výměna vodovodního potrubí oznámena konkrétním jednotlivým vlastníkům a/nebo nájemcům bytů, už ale ne celému společenství vlastníků, jak nařizuje platný Domovní řád – od roku 2016.
 

Výňatek z platného domovního řádu

I.
ÚVOD

4. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné prostory a zařízení v budově, tj. v domech Janského/Přecechtělova 2234-2240, tzn. pro vlastníky jednotek a členy jejich domácností, pro jejich nájemníky a pro všechny osoby, jimž vlastník jednotky umožní vstup do domu (dále jen „uživatel jednotky“).

Tučný text v dané souvislosti znamená, že za porušení platného Domovního řádu – od roku 2016, jsou odpovědní především Výbor SVJ, jenž práci nařídil, společně s přihlížející Kontrolní a revizní komisí a realizační firmou. Anebo alespoň tak nám to z uvedeného textu jasně vyplývá.

III.
DENNÍ ŘÁD

2. Hlučné práce, např. při rekonstrukci jednotky, mohou být prováděny pouze v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod., přičemž vlastník jednotky je povinen zajistit, aby byly všechny hlučné práce soustředěny do krátkého časového období.

Vlastník a/nebo nájemník jednotky nemohl zajistit, aby byly všechny hlučné práce soustředěny do krátkého časového období, neboť práci nenavrhl a/nebo o ní nerozhodl vlastník, nýbrž Výbor SVJ za přihlížení KRK.
 

Běžná, nebo havarijní práce?

Provozní technik našeho domu údajně opakovaně sdělil jak jednotlivým vlastníkům a nájemníkům bytů, tak telefonicky za přítomnosti vlastníka bytu Márie Svobodové členovi Odboru SVJ Jiřímu Duffkovi, že byla práce provedena v rámci havárie. Pracovník firmy, jež v sobotu 21. ledna 2019 výměnu prováděla, také Jiřímu Duffkovi údajně sdělil, že provádí výměnu v rámci havárie. Totéž odpověděl včera odpoledne na dotaz i mně. V sobotu večer provozní technik na SMS výzvu dokonce Jiřímu Duffkovi telefonoval, že byla práce naplánována a provedena z toho důvodu, že údajně nejprve jednomu vlastníkovi, nebo nájemníkovi netekla voda, načež při tomtéž hovoru později se opravil, že voda sice tekla, ale málo. Toto jeho tvrzení nám však včera ve večerních hodinách obyvatelka bytu č. 15, které se záležitost měla týkat, popřela. Voda v tomto bytě v pořádku tekla.

Když to shrneme, tak na fakt, že se nejednalo o havárii, nýbrž běžnou výměnu, máme svědectví hned několika bytových jednotek. Havárie se, pokud je nám známo, řeší ihned, neboť havárie znamená například prasklé potrubí či jiná příčina úniku vody do stoupačky a/nebo bytu. Kde je pravda a kde nikoli, nechť si posoudí každý sám. Nás každopádně zajímá, proč Stanovy společenství vlastníků domu a domovní řád mají dodržovat pouze jednotliví vlastníci, ale už ne Výbor SVJ s Kontrolní a revizní komisí…
 

Slušnost a dobré mravy

V platných stanovách i domovním řádě se nachází také pasáže o slušnosti a dobrých mravech. Domníváme se, že je přinejmenším slušné a dle dobrých mravů oznámit plánované práce všem členům SVJ, anebo alespoň daného vchodu, kde se práce plánuje. Takové oznámení je vhodné umístit nejméně 7 dnů předem do prosklené tabule, na korkovou nástěnku, webové stránky společenství a poslat mailem členům SVJ odebírajícím elektronický newsletter. Oznámení je eventuálně možné vložit též jednotlivým členům SVJ po poštovních schránek.

Odbor SVJ nepovažuje za vhodné podobné práce nikterak neoznamovat, rušit SVJ v poměrně časných ranních víkendových hodinách (zvlášť společníky a nájemníky, kteří jsou po noční směně v práci) a nepravdivě tvrdit a rozhlašovat, že se jedná o práci v rámci havárie, když okolnosti jasně a zřetelně naznačují a prokazují opak, pro potvrzení čehož máme k dispozici řadu svědků. Nerozumíme tomu, proč práce nebyly naplánovány na běžný pracovní den a jednotliví členové SVJ o tom obeznámeni byť třeba i jen běžnou vývěskou.
 

Za Odbor SVDJP 2234-2240 P5
Martin Mojmír Böhm
E-mail: osvdjp@ictx.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
3 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Qestament
Qestament
5 roky před

Kázat vodu ale chlastat víno. Taky moc pěkný 😀

Lucie
Lucie
5 roky před

Pane Mojmíre moc děkuji za Vaše články seznamující lidi s problematikou domu. Výbor se ani nenamáhá stejně jako vás nás informovat o tom, co se děje a mlží. Na webu svj něco dohledat je za trest. Také jsme proti takové nesmyslné revitalizaci. To s těmi stoupačkami snad ani není pravda. Ráda se s Vámi potkám. Děkuji. Lucie